Προεδρικό διάταγμα 21/9/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δια του άρθρου 1 του παρόντος τμήμα της πόλεως ελέγχεται υπό της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η Πολεοδομική Υπηρεσία αποστέλλει υποχρεωτικώς τον φάκελλο οιουδήποτε θέματος που εμπίπτει εντός του ως άνω τμήματος, εις την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία ελέγχει τα τιθέμενα υπ' όψιν αυτής σχέδια κτιριολογικών έργων μονίμων ή μη (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις μερικώς ή ολικώς ετοιμόρροπων ή μη, επισκευές, αποκαταστάσεις, αναστηλώσεις, ανακατασκευές).

 

2. Οι υποβαλλόμενες εις την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μελέτες δέον να είναι εις το στάδιον της προμελέτης και όχι της οριστικής μελέτης. Η επιτροπή όμως δύναται να ζητήσει περαιτέρω και σχέδια οριστικής μελέτης εάν το κρίνει αναγκαίο.

 

Οι υποβαλλόμενες μελέτες δέον να περιέχουν τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

 

α) Μίαν σειράν αρχιτεκτονικών προσχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές).

 

β) Ακριβές τοπογραφικό υπό κλίμακα 1:200 με την υπάρχουσα κατάστασιν, τους ισχύοντας όρους δομήσεως, τα διαγράμματα καλύψεως, τα γειτονικά οικόπεδα όπου θα σημειώνεται ο υφιστάμενος αριθμός ορόφων εις τα όμορα κτίρια, παλαιά ή νέα, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό αυτών και ακριβή θέσιν και διαστάσεις του ακαλύπτου χώρου αυτών, υπογεγραμμένου υπό του αρμοδίου μηχανικού.

 

γ) Φωτογραφίας με γενική άποψη της οδού και από τις δύο πλευράς του κτιρίου, ώστε να φαίνονται το ολιγότερο δύο (2) κτίρια εκατέρωθεν. Επίσης φωτογραφίας των απέναντι κτιρίων.

 

δ) Εις περίπτωσιν επισκευών θα υποβάλλονται φωτογραφίες γενικές και λεπτομερειών όλων των όψεων του κτιρίου, ώστε να φαίνονται σαφώς όλα τα μορφολογικά στοιχεία.

 

ε) Δειγματολόγιον χρωμάτων εις περίπτωσιν χρωματισμού.

 

στ) Πλήρη σχέδια της προτεινομένης επεμβάσεως.

 

3. Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως υποβάλλονται φωτογραφίες ως υπό στοιχεία (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου.

 

4. Η αρμοδία Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται κατά την κρίσιν της να διαβιβάζει εις την αρμόδια Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού θέματα όπως κατεδαφίσεις αξιόλογων κτιρίων ή κτιρίων συνοδείας (και ως τοιαύτα θεωρούνται τα κτίρια τα οποία αυτά μεν καθ' εαυτά δύνανται να μη θεωρούνται αξιόλογα, πλην όμως η διατήρησή των θεωρείται απαραίτητος ως αναπόσπαστον στοιχείον του πολεοδομικού παραδοσιακού συνόλου) ειδικές ρυθμίσεις επί οικοπέδων και παραδοσιακών κτισμάτων προς έκδοση διαταγμάτων συμφώνως προς τα άρθρα 79 και 80 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, αν κριθή ότι συντρέχει περίπτωσις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.