Προεδρικό διάταγμα 22/3/90 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη ζώνη οικιστικού ελέγχου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται κατά περιοχές που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 κατώτατο όριο κατάτμησης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1.

 

1. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας καθώς επίσης και ο βοσκότοπος βορειοδυτικά της λίμνης Κουρνά.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η δόμηση για χρήση:

 

α. κατοικίας,

β. γεωργικών αποθηκών,

γ. δεξαμενών - υδατοδεξαμενών,

δ. θερμοκηπίων,

ε. αντλητικών εγκαταστάσεων,

στ. φρεατίων,

ζ. ποτιστρών ζώων και βάσει προδιαγραφών του Υπουργείου Γεωργίας.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 6.000 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2 ή έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Επιπλέον για τις κατοικίες ορίζονται τα εξής:

 

α. Μέγιστη συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων 210 m2.

 

β. Συντελεστής δόμησης 0,035.

 

γ. Αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετρούμενο από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε όψη αυτών 4 m για μονώροφη οικοδομή ή μονώροφο τμήμα αυτής και 7,5 m για διώροφη οικοδομή ή διώροφο τμήμα αυτής.

 

Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1,20 m.

 

ε. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

5. Για τις λοιπές χρήσεις οι όροι και περιορισμοί δόμησης είναι οι αναφερόμενοι στο από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 2.

 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το τμήμα βόρεια της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου από τον ποταμό Δέλφινα μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο των Δραμίων, τμήμα νότια της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου από την συμβολή αυτής με την οδό Γεωργιούπολης - Κουρνά μέχρι τον ποταμό Δέλφινα και σε βάθος 250 m και τμήμα νότια της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνης από τον ποταμό Μουσέλα (όριο των νομών) μέχρι τα όρια της Κοινότητας Επισκοπής (όρια ΖΟΕ) και σε βάθος 250 m.

 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπεται η δόμηση για χρήσεις: α) κατοικίας και β) τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται: α) για κατοικίες σε 6000 m2 και β) για τουριστικές εγκαταστάσεις σε 8.000 m2.

 

3. Αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετρούμενο από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε όψη αυτών 4 m για μονώροφη οικοδομή ή μονώροφο τμήμα αυτής και 7,5 m για διώροφη οικοδομή ή διώροφο τμήμα αυτής.

 

Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1,20 m.

 

5. Επιπλέον για τις κατοικίες ισχύουν τα εξής:

 

α. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 210 m2.

β. Συντελεστής δόμησης 0,035.

γ. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

6. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης είναι οι αναφερόμενοι στο από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

7. Στο τμήμα της περιοχής 2 που βρίσκεται νότια της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνης και από τη συμβολή αυτής με την οδό Γεωργιούπολης - Κουρνά μέχρι τον ποταμό Δέλφινα και σε βάθος 250 m τα κτίσματα πρέπει να απέχουν από τον άξονα της εθνικής οδού 70 m.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο 3.

 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις στις οποίες βρίσκονται οι πυρήνες του βιότοπου και είναι:

 

α. Το βόρειο τμήμα μεταξύ της εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνης και της θάλασσας, από τα όρια της Κοινότητας Γεωργιούπολης μέχρι τα όρια της περιοχής 2.

 

β. Το παραλιακό τμήμα που ανήκει στην Κοινότητα Καλαμιτσίου, Αμυγδαλίου από τα όρια της Κοινότητας Γεωργιούπολης έως τα όρια της ζώνης οικιστικού ελέγχου σε βάθος 70 m από τη γραμμή αιγιαλού.

 

γ. Το δέλτα του ποταμού Αλμυρού.

 

δ. Το τμήμα το οποίο ορίζεται από το υψομετρικό σημείο 412 m δυτικά της λίμνης Κουρνά, νότια και δυτικά από την όχθη μέχρι το όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου ανατολικά από την όχθη μέχρι την επαρχιακή οδό Κουρνά - Γεωργιούπολης και από το όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου σε μήκος 2.000 m επί της οδού και βόρεια από το ακραίο ανατολικό όριο ως το υψόμετρο 412 m.

 

ε. 50 m εκατέρωθεν των οχθών των ποταμών και ρευμάτων που βρίσκονται δυτικά και μέχρι του ποταμού Μουσέλα, καθώς και 50 m νότια του ποταμού Βλυχάδα.

 

Στις εκτάσεις της παραπάνω περιοχής 3 απαγορεύεται κάθε δόμηση.

 

Δ. Τα κτίρια που ανεγείρονται σε γήπεδα που εμπίπτουν στις περιοχές 1 και 2 και τμήμα τους εμπίπτει στην περιοχή 3, τοποθετούνται οπωσδήποτε στα τμήματα των περιοχών 1 ή 2 και εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι όροι και περιορισμοί δόμησης των περιοχών αυτών υπολογιζόμενοι σε ολόκληρο το εμβαδόν του γηπέδου.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 4.

 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις μελλοντικής επέκτασης για πρώτη κατοικία του οικισμού Γεωργιούπολης.
Στην παραπάνω περιοχή ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής 1 εκτός από το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας το οποίο ορίζεται σε 4.000 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.