Προεδρικό διάταγμα 230/07

ΠΔ 230/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 230/2007: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, (ΦΕΚ 264/Α/2007), 23-11-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και

 

β) του άρθρου 4 του αυτού νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε, διαδοχικώς, με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 205/2007 Συγχώνευση Υπουργείων (ΦΕΚ 231/Α/2007).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

 

Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

 

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 46.500 ευρώ από το έτος 2008 και εξής, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ειδικός φορέας 31/120 ΚΑΕ 0515).

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 12 που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (τυχόν διενέργεια επιθεωρήσεων σηράγγων από ιδιωτικούς φορείς, αριθμός επιθεωρούμενων σηράγγων, αποζημίωση αναδόχων κ.λ.π.) και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η δαπάνη αυτή εφόσον πραγματοποιηθεί θα καλύπτεται ομοίως από πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού (ειδικός φορέας 31/120 ΚΑΕ 0711).

 

Β. Επί του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία. Ενδεχόμενη δαπάνη από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7, 12 και 13 που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (τυχόν ορισμός ιδιωτικών φορέων ως: i) διαχειριστών ασφαλείας σηράγγων ii) αρμοδίων ασφαλείας σηράγγων, iii) φορέων επιθεώρησης σηράγγων, ανάθεση αναλύσεων επικινδυνότητας σε ιδιωτικούς φορείς, αριθμός αναθέσεων, αμοιβές αναδόχων, αποτελέσματα επιθεωρήσεων κ.λ.π. Η δαπάνη αυτή εφόσον πραγματοποιηθεί θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του προϋπολογισμού της Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία.

 

5. Την υπ' αριθμόν 249/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 4: Διοικητική αρχή

Άρθρο 5: Διαχειριστής της σήραγγας

Άρθρο 6: Αρμόδιος ασφαλείας

Άρθρο 7: Φορέας επιθεώρησης

Άρθρο 8: Κοινοποίηση της διοικητικής αρχής

Άρθρο 9: Σήραγγες των οποίων δεν είχε εγκριθεί η μελέτη μέχρι την 01-05-2006

Άρθρο 10: Σήραγγες οι οποίες δεν είχαν δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την 01-05-2006

Άρθρο 11: Ήδη λειτουργούσες σήραγγες

Άρθρο 12: Περιοδικές επιθεωρήσεις

Άρθρο 13: Ανάλυση επικινδυνότητας

Άρθρο 14: Παρέκκλιση για καινοτόμους τεχνικές

Άρθρο 15: Εκθέσεις

Άρθρο 16: Παραρτήματα

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Μέτρα ασφαλείας του άρθρου 3

Παράρτημα ΙΙ: Έγκριση της μελέτης, φάκελος ασφαλείας, θέση μιας σήραγγας σε λειτουργία, τροποποιήσεις και περιοδικές ασκήσεις

Παράρτημα III: Σήμανση σηράγγων

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-11-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.