Προεδρικό διάταγμα 23/02 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμο και Δήμαρχο νοείται, αντιστοίχως και Συμπολιτεία Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 12 του νόμου 2946/2001 καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

 

2. Οι συνεστημένες κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της Συμπολιτείας, οι υπηρεσιακές μονάδες κάθε επιπέδου Δημοτικής Αστυνομίας, των Δήμων ή Κοινοτήτων μελών της Συμπολιτείας, καταργούνται αυτοδικαίως τον ίδιο χρόνο, μαζί με τις προβλεπόμενες στον οικείο ΟΕΥ οργανικές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές, μετατάσσεται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη υπηρεσία της Συμπολιτείας (Διαδημοτική Αστυνομία) και καταλαμβάνει κενή αντίστοιχη θέση του Οργανισμού, του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, με την ίδια σχέση εργασίας. Αν δεν υπάρχει κενή, καταλαμβάνει προσωποπαγή αντίστοιχη, που συνιστάται επίσης αυτοδικαίως. Για την κατάργηση των Δημοτικών Αστυνομιών και των οργανικών τους θέσεων και την μετάταξη του προσωπικού σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας της Συμπολιτείας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Κάθε άλλο σχετικό θέμα με την αυτοδίκαιη μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, την υπηρεσιακή κατάσταση και την διαδικασία και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης παραγράφου, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

3. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί, σε αντίστοιχη υπηρεσία άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν δεν παρέλθει δεκαετία από την πρόσληψή του.

 

4. Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 6 του ίδιου Νόμου, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, προκειμένου για το ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους κατά τις ανωτέρω διατάξεις από το ειδικό ένστολο προσωπικό των Δημοτικών Αστυνομιών του οικείου Νομού, Δήμων ή Δήμου, κατά τις αντίστοιχες προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου [Ν] 1188/1981. Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο Νομό, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, υπάγεται στα κενά Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

5. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες σε Δημοτική Αστυνομία,υποχρεούνται εντός διετίας να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης με μέριμνα του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω εκπαιδεύονται είτε στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων και των Δήμων Πτολεμαΐδας και Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης είτε στις κατά τόπο Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της εκπαίδευσης τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.