Προεδρικό διάταγμα 23/3/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ωσαύτως δια τα οικόπεδα του τομέως Γ ισχύουν οι εξής πρόσθετοι όροι και περιορισμοί δομήσεως:

 

1. Απαγορεύεται οιαδήποτε παρέκκλισις εκ των ως άνω καθοριζομένων μεγίστου ποσοστού καλύψεως, μεγίστου ύψους και αριθμού ορόφων.

 

2. Εις την μορφολόγηση των όψεων των κτιρίων δέον όπως τηρείται η κλίμακα, οι παραδεισιακές αναλογίες του μεγέθους και ο ρυθμός των ανοιγμάτων και χρησιμοποιούνται παραδοσιακά υλικά κατασκευής.

 

3. Απαγορεύεται η κατασκευή ελευθέρου ισογείου χώρου (pilotis).

 

4. Ως τρόπος επιστεγάσεως ορίζεται η στέγη εκ βυζαντινών κεράμων.

 

5. Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών υπέρ το ισόγειο με αναλογίας και διαστάσεις κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Η απόστασις από την οικοδομική γραμμή ορίζεται από 0,80 m έως 1,00 m.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών εν εσοχή ή εν εξοχή της όψεως (ανοικτοί εξώστες), ανεξάρτητοι των προστεγασμάτων των καταστημάτων και με πλάτος όχι μικρότερο του 0,80 m έως 1,00 m ανεξαρτήτως πλάτους οδού. Δια τις διαστάσεις αναλογίας και δια την εν γένει μορφολόγηση αυτών ακολουθούνται τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

7. Επιτρέπεται η κατασκευή προστεγασμάτων των καταστημάτων πλάτους από 0,80 m έως 1,00 m ξύλινα ή σιδηρά, κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, καλυπτόμενα δια βυζαντινού τύπου κεράμων ή κυματοειδούς λαμαρίνας αντιστοίχως.

 

8. Επιβάλλεται άνωθεν των παραθύρων και εξωστοθυρών των όψεων η κατασκευή εν εξοχή παραδοσιακών πλαισίων - γεισωμάτων.

 

9. Τα κουφώματα θυρών, παραθύρων, προθηκών δέον όπως κατασκευάζονται ξύλινα και σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

10. Οι χρωματισμοί των όψεων θυρών και παραθύρων θα πρέπει να εναρμονίζονται μεταξύ τους και να προσομοιάζουν με τα παραδοσιακά χρώματα του οικισμού.

 

11. Επιβάλλεται όπως τα κιγκλιδώματα κατασκευάζονται σιδηρά, μορφής εναρμονιζόμενης προς τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

12. Απαγορεύεται γενικώς η εγκατάστασις φωτεινών επιγραφών, αμέσως ή εμμέσως φωτιζόμενων, ανεξαρτήτως είδους και σχημάτων αυτών.

 

13. Κοινές επιγραφές επιτρέπονται συμμέτρως τοποθετούμενες επί της όψεως των καταστημάτων κατ' αναλογίαν προς τις διαστάσεις και την κλίμακα της όψεως αυτών.

 

13. Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής και μετασκευής υφισταμένων παλαιών κτισμάτων ανεξαρτήτως των καθοριζόμενων δια του παρόντος διατάγματος όρων δομήσεως (ύψος, ποσοστόν καλύψεως, αριθμός ορόφων κ.λ.π.) υπό την προϋπόθεση ότι, οιαδήποτε επέμβασιν επ' αυτών ουδέν μορφολογικό στοιχείον θα αλλοιώσει και ότι οι εν γένει εργασίες αποκαταστάσεως και συντηρήσεως των κτισμάτων (σοβάδες, κουφώματα, χρωματισμοί), θα ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία.

 

15. Η εν γένει διαμόρφωσις και οι λειτουργίες των εξ υπαρχής ανεγειρομένων κτισμάτων ή κατά την προσθήκη ή επισκευή αυτών υπόκεινται εις την έγκριση της κατά νόμον επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

16. Προ πάσης κατεδαφίσεως οιουδήποτε κτίσματος δέον όπως προηγείται απαραιτήτως φωτογράφιση και πλήρης σχεδίασις των όψεων, κατόψεων, τομών του κτίσματος υπό κλίμακα 1:50, των δε ενδιαφερουσών κατασκευαστικών και μορφολογικών λεπτομερειών υπό κλίμακα 1:20 έως 1:1, ούτως ώστε, μετά την νόμιμη μερική ή ολική κατεδάφιση αυτών, να καθίσταται δυνατή ή ανοικοδόμησις αυτών εις την αρχική των μορφήν, εις α σημεία δεν ρυμοτομούνται ταύτα. Τα ανωτέρω στοιχεία θα συνυποβάλλονται μετά των στοιχείων εκδόσεως αδείας.

 

17. Εν περιπτώσει κατεδαφίσεως κτίσματος τινός, ως ετοιμόρροπου, δέον όπως μελετάται από τεχνικής πλευράς η διατήρησις της προσόψεως και λοιπών στοιχείων αυτού.

 

18. Η εν γένει κατεδάφισις παλαιών κτισμάτων και η αφαίρεσις στοιχείων εξ αυτών, η κατεδάφισις παλαιών στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, φρεάτια, κρήνες) ως και παν έργον αγορών εις την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό κοινοχρήστων χώρων (πάγκοι, δημοτικοί κάλαθοι, εξωτερικός φωτισμός κτιρίων και οδών, πινακίδες, ονομασίας οδών και αριθμήσεως των οικιών, πίδακες, κρήνες, περίπτερα, επιγραφές, έργα Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) τελούν υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.