Προεδρικό διάταγμα 23/4/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη ζώνη Β (Β1, Β2) προστασίας του αρχαιολογικού χώρου που έχει καθορισθεί με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/18150/1022/1995 του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 822/Β/1995) διόρθωση (ΦΕΚ 1022/Β/1995) και εμπίπτει στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή του δήμου Λευκάδας (νομού Λευκάδας), καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικιών και βοηθητικών κτισμάτων (αγροτικών αποθηκών, χώρων στάθμευσης).

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα, μη επιτρεπόμενης άλλης παρεκκλίσεως.

 

γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1)β του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) για τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν μετά τις 31-05-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

α. Η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια των κτιρίων κατοικίας ορίζεται σε 150 m2 και η κάλυψη σε 100 m2 για γήπεδα εμβαδού 4.000 m2. Για γήπεδα μεγαλύτερα των 4.000 m2 η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορίζεται ως εξής:

 

Επιτρεπόμενη δόμηση = 150 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000) x 0,01.

 

Η επιτρεπόμενη δόμηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 250 m2. Η κάλυψη δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2/3 της επιτρεπόμενης δόμησης με μέγιστη τα 150 m2.

 

Επιπλέον της ανέγερσης κτιρίων κύριας χρήσης (κατοικίας), σε κάθε άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο επιτρέπεται η ανέγερση ισογείων βοηθητικών κτισμάτων (αγροτικών αποθηκών - χώρων στάθμευσης) με μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη και δόμηση τα 25 m).

 

Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων, εκτός αν αυτή επιβληθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για λόγους διατήρησης εγκείμενων αρχαιοτήτων.

 

β. Σε κάθε άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο εντός της Ζώνης Β επιτρέπεται η ανέγερση ενός μόνον κτιρίου κύριας χρήσης (κατοικίας) και ενός μόνον βοηθητικού κτίσματος (αγροτικής αποθήκης - χώρου στάθμευσης) πλήρως διαχωρισμένων μεταξύ τους.

 

γ. Απαγορεύεται η δόμηση σε τμήματα των γηπέδων με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 35%.

 

δ. Απαγορεύεται η κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης (πισίνας).

 

ε. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων κύριας χρήσης (κατοικίας) 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m και των βοηθητικών κτισμάτων 3,5 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική με μέγιστο ύψος 1,60 m, μέγιστη κλίση 30%, μέγιστη δυνατή προεξοχή από το περίγραμμα του κτιρίου 0,60 m και επικάλυψη αυτής με ρωμαϊκά ή βυζαντινά κεραμίδια.

 

Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική, ακόμη και εάν άνωθεν του κατασκευαζόμενου τμήματος της οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επί πλέον ορόφου. Τα ύψη και ο αριθμός των ορόφων μετρούνται από κάθε σημείο της πέριξ του κτιρίου οριστικής στάθμης του εδάφους σε όλες τις όψεις του κτιρίου.

 

Η οριστική στάθμη του εδάφους του γηπέδου υποχρεωτικά διατηρεί τη φυσική κλίση του εδάφους και σε κανένα σημείο δεν πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από 0,50 m από την φυσική στάθμη.

 

Απαγορεύεται η σύμπτωση του περιγράμματος της οικοδομής με τοίχους αντιστήριξης, εφ' όσον προσαυξάνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής.

 

στ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται μόνον η απόληξη καπνοδόχου.

 

ζ. Οι απολύτως αναγκαίες τεχνητές διαμορφώσεις του εδάφους και οι τοίχοι αντιστήριξης επικαλύπτονται εξωτερικά με πέτρινα στοιχεία (πεζούλες).

 

η. Πρέπει να αποφεύγεται η κατασκευή εξωτερικών κλιμάκων επικοινωνίας των ορόφων των κτιρίων. Στην περίπτωση που κατασκευάζεται εξωτερική κλίμακα, αυτή πρέπει να έχει τον άξονα ανόδου παράλληλα με τους τοίχους του κτιρίου και να εφάπτεται αυτού, είναι δε υποχρεωτικώς συμπαγής ή με παραδοσιακή καμάρα (βόλτα).

 

θ. Οι οικοδομές τοποθετούνται σε απόσταση 50 m από την καθορισμένη κατά τις κείμενες διατάξεις οριογραμμή αιγιαλού ή 90 m εάν αυτή δεν έχει καθοριστεί.

 

ι. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) και από το αρμόδιο Συμβούλιο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

κ. Οι εκσκαφές και η κατασκευή θεμελίων ιδιωτικών και δημοσίων έργων εκτελούνται μετά από έλεγχο και έγκριση και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων.

 

κ)α. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 

4. Γενικές Διατάξεις

 

1. α. Στα γήπεδα που τέμνονται από τη διαχωριστική γραμμή των αρχαιολογικών ζωνών Α (αδόμητη) και Β η αρτιότητα και η δόμηση υπολογίζονται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, το κτίριο όμως τοποθετείται στο εντός της ζώνης Β τμήμα του γηπέδου, τηρουμένων των όρων και περιορισμών του παρόντος.

 

β. Στα γήπεδα που τέμνονται από την διαχωριστική γραμμή της ζώνης Β με την εκτός των ζωνών Α και Β περιοχή, η δόμηση στο τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στη ζώνη Β, δεν δύναται να υπερβεί τα καθοριζόμενα με το παρόν μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (κάλυψη, δόμηση κ.λ.π.), τηρουμένων των προβλεπομένων περιορισμών και προϋποθέσεων του παρόντος διατάγματος (χρήσεις, εγκρίσεις, ελέγχους). Η αρτιότητα στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2)α και 2)β του παρόντος.

 

γ. Στα γήπεδα που τέμνονται από τη διαχωριστική γραμμή της ζώνης Β με την εντός ορίων οικισμού περιοχή, κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει, στο τμήμα του γηπέδου, που εμπίπτει στην ζώνη Β, η δόμηση επιτρέπεται υπό τους όρους (αρτιότητας, καλύψεως, δομήσεως κ.λ.π.) και τις προϋποθέσεις (χρήσεις, ελέγχους, εγκρίσεις) που θέτει το παρόν διάταγμα. Ειδικότερα θα πρέπει το εν λόγω εντός της ζώνης Β τμήμα του γηπέδου να έχει την κατά τον κανόνα αρτιότητα, αφαιρουμένου βεβαίως του τμήματος αυτού που συνυπολογίσθηκε προκειμένου να θεωρηθεί άρτιο το εντός του οικισμού τμήμα.

 

2. α. Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, αλλά δεν κρίνονται από την αρμόδια εφορεία Αρχαιοτήτων, ως οχλούσες για τον αρχαιολογικό χώρο, διατηρούνται ως έχουν, απαγορευόμενης της καθ' οιονδήποτε τρόπο κτιριακής ή χωρικής (εδαφικής) επέκτασής τους.

 

Στα κτίρια της χρήσης αυτής επιτρέπεται μόνο η επισκευή για λόγους χρήσης υγιεινής και λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το αρμόδιο Συμβούλιο Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Σε περίπτωση ανανέωσης της αδείας λειτουργίας τους κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις οι περιβαλλοντικοί όροι που επιβάλλονται πρέπει να λάβουν υπόψη τους την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του περιβάλλοντος γενικότερα. Οι παραπάνω χρήσεις απομακρύνονται εντός 5 ετών.

 

β. Σε άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που περιλαμβάνουν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα και νομίμως υφιστάμενες χρήσεις του προηγούμενου εδαφίου των οποίων η δόμηση είναι μικρότερη της επιτρεπόμενης, είναι δυνατή η υλοποίηση της υπολειπόμενης δόμησης σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς του παρόντος και με την προϋπόθεση ότι το νέο κτίσμα ή η προσθήκη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επέκταση υφιστάμενης χρήσης ή δραστηριότητας, που δεν επιτρέπεται με το παρόν και η οποία απομακρύνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.