Προεδρικό διάταγμα 23/8/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Σ IV και PΙΙΙ, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος ως εξής:

 

Α. Τομέας Σ ΙV

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α. τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2 και

 

β. προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Β. Τομέας Ρ ΙΙΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α. τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β. προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. Καθορίζεται όριο ακαλύπτου χώρου, όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

2. Εντός του κοινοχρήστου χώρου - πλατείας (οικοδομικό τετράγωνο 1554) καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα κτιρίου εκκλησίας, όπως φαίνεται στο ένα από τα δύο διαγράμματα του ίδιου ως άνω άρθρου.

 

3. Επιβάλλεται η φύτευση των κοινοχρήστων χώρων - χώρων πρασίνου σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και των χώρων πλατείας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

 

4. Επιβάλλεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996) όπως ισχύει, ως εξής:

 

Για κατοικία μια (1) θέση στάθμευσης ανά 100 m2, επιφάνειας κτιρίου.
Για γραφεία, καταστήματα 1 θέση στάθμευσης ανά 50 m2 επιφάνειας χρήσης.
Για εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια 1 θέση ανά 40 m2
Για χώρους συνάθροισης κοινού 1 θέση ανά 50 m2
Για αθλητικές εγκαταστάσεις 1 θέση ανά 200 m2 επιφάνεια άθλησης
Για ξενοδοχεία 1 θέση ανά 4 κλίνες στον τομέα Σ IV και 10 κλίνες στον τομέα Ρ ΙΙΙ

 

Το άθροισμα των μέτρων μήκους ανοιγμάτων εισόδων - εξόδων των χώρων στάθμευσης στο πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6 m εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο. Η δυνατότητα αυτή στα γωνιακά οικόπεδα ισχύει για το ένα μόνο πρόσωπο του οικοπέδου.

 

5. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η πλήρης τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με το 54120/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, με το οποίο εγκρίθηκε η γεωλογική καταλληλότητα της περιοχής. Ανάλογα με την σπουδαιότητα του κτιριακού έργου και την κατηγορία εδαφικής σεισμικής επικινδυνότητας να διενεργείται εδαφοτεχνική έρευνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό 2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ειδικότερα εκτελείται και υποβάλλεται αρμοδίως υποχρεωτικά με το φάκελο έκδοσης άδειας δόμησης, γεωτεχνική έρευνα για τη θεμελίωση νέων κατασκευών ή την αποσαφήνιση των γεωτεχνικών συνθηκών θεμελίωσης υφισταμένων κτισμάτων για τα οποία προβλέπεται αλλαγή χρήσης, στο βαθμό που οι προαναφερόμενες κατηγορίες κτηρίων υπάγονται από πλευράς σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000, στις κατηγορίες Σ3 και Σ4.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.