Απόφαση Δ17Α/141/3/ΦΝ275/1999: Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ17Α/141/3/ΦΝ275/1999: Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 2184/Β/1999), 20-12-1999.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 4 του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τη διάταξη του άρθρου 2, παράγραφος 2 περίπτωση δ του νόμου 1349/1983 Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 52/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 1933/21-10-1999 του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς και την υπ' αριθμόν 77/21-10-­1999 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

και επειδή

 

Ο παρών Αντισεισμικός Κανονισμός με τίτλο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000) αποτελεί αναθεώρηση του ισχύοντος Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ) όπως αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν [Α] Δ17Α/08/32/ΦΝ275/1993 (ΦΕΚ 613/Β/1993) ετέθη σε εφαρμογή με την απόφαση [Α] Δ16Γ/15/663/Γ/1994 και τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν [Α] Δ17Α/04/46/ΦΝ 275/1995 (ΦΕΚ 534/Β/1995).

 

Η αναθεώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας από την Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης του Αντισεισμικού Κανονισμού που λειτουργεί στα πλαίσια του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

 

• Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000) περιλαμβάνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ισχύοντος Αντισεισμικού Κανονισμού που κρίθηκαν αναγκαίες:

 

α. μετά από σημαντικές παρατηρήσεις, σχόλια και επιστημονικές απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.

β. για την προσαρμογή στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες Ε08 (Αντισεισμικός) και Ε07 (Θεμελιώσεων),

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Εγκρίνουμε τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό - έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000) με τα επτά (7) Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυτού, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

 

Σύμβολα

Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο, απαιτήσεις και κριτήρια σχεδιασμού

Κεφάλαιο 2: Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού

Κεφάλαιο 3: Σεισμική απόκριση κατασκευών

Κεφάλαιο 4: Κριτήρια σχεδιασμού και κανόνες εφαρμογής

Κεφάλαιο 5: Θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, γεωκατασκευές

 

Παράρτημα Α: Σεισμικές κινήσεις εδάφους

Παράρτημα Β: Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα

Παράρτημα Γ: Ειδικοί κανόνες εφαρμογής για φέροντα στοιχεία από χάλυβα

Παράρτημα Δ: Ώθηση σε τοίχους κατά την διάρκεια σεισμού

Παράρτημα Ε: Εφαρμογή κανονισμών σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια

Παράρτημα ΣΤ: Ισοδύναμες στατικές εκκεντρότητες

Παράρτημα Z: Ενδεικτική αναλυτική μέθοδος για τον υπολογισμό του οριακού φορτίου ορθογωνικής επιφανειακής θεμελιώσεως

Παράρτημα Η: Διευκρινήσεις σχετικά με τα πρόσθετα σχόλια για τοιχώματα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 781-18/6/2003

 

Άρθρο δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

1. Ο ανωτέρω Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόζεται παράλληλα με τον ισχύοντα Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) όπως αυτός αρχικά εγκρίθηκε με την αριθμό [Α] Δ17Α/08/32/ΦΝ275/1992 Απόφαση (ΦΕΚ 613/Β/1992) και όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και ισχύει, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής του.

 

2. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής κατ' επιλογήν είτε των παλαιών διατάξεων που ισχύουν σήμερα, είτε των νέων που θεσπίζονται με τον παρόντα Κανονισμό.

 

3. Μετά τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου εφαρμόζεται αποκλειστικά ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (2000), όπως εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 15-12-1999

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.