Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 85b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α και Β ως εξής:

 

Τομέας Α:

 

1. Οικοδομικό σύστημα: το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού με μέγιστο ύψος αυτών, 8 m, το οποίο προσαυξάνεται μέχρι 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων με υποστηλώματα (pilotis).

 

Τομέας Β: (πυκνοδομημένο τμήμα):

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.

Ελάχιστο βάθος: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό

(60%) της επιφανείας τους.

 

5. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η δόμηση στο οικόπεδο με υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία λαμβάνει υπόψη σε κάθε περίπτωση τα ειδικά πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

6. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 4 και 6 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 για οικόπεδα που υπήρχαν στις 10-03-1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 150 m2 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική 120 m2 επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Για τα οικόπεδα αυτά έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

8. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος αυτών 8 m, το οποίο σε περίπτωση κατασκευής στέγης προσαυξάνεται μέχρι 1,50 m.

 

Λόγω κλίσης του εδάφους το μέγιστο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από το χαμηλότερο σημείο αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 11 m, στα οποία συνυπολογίζεται και το ύψος της στέγης.

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

10. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 363/Α/1973) που ισχύουν για το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.