Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εκπόνηση μελετών με ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν η μελέτη ανατίθεται σε ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικά γραφεία μελετών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

2. Οι αμοιβές των μελετητών για τις μελέτες της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη της εκδόσεως της προβλεπόμενης στο άρθρο 53, παράγραφος 8, περίπτωση δ του νόμου 4412/2016 κανονιστικής πράξης.

 

3. Οι μελετητές, οι εταιρείες μελετών και τα στελέχη των εταιρειών υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του κράτους. Κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη του αναδόχου-μελετητή επισύρει πλην των προβλεπόμενων εκ του νόμου 4412/2016 και της οικείας νομοθεσίας εννόμων συνεπειών και κυρώσεων, και πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Στις περιπτώσεις εκπόνησης, κατόπιν ανάθεσης, μελετών αναστήλωσης και στερέωσης σε μνημεία με ανάθεση επιτρέπεται η προσθήκη ειδικών όρων στην σχετική διακήρυξη, οι οποίοι εξασφαλίζουν τα κατάλληλα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.