Προεδρικό διάταγμα 24/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εκπόνηση μελετών από την υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες αρχαιολογικών εν γένει έργων, εκπονούνται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από ειδική ομάδα που συγκροτείται ειδικά για αυτό το σκοπό με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με εμπειρία και ειδικότητα συναφή στο αντικείμενο της μελέτης ή από προσωπικό που κατά περίπτωση προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος και αμείβεται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που εκπονεί τη μελέτη μπορεί στο πλαίσιο της συνολικής εκπόνησης της μελέτης να προβαίνει σε απ' ευθείας ανάθεση επιμέρους συμβάσεων ερευνών, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις.

 

3. Σε περίπτωση μελέτης που αφορά σε αρχαιολογικό έργο που είναι αρμοδιότητας περισσότερων της μιας Υπηρεσιών, μπορεί ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η εκπόνηση της μελέτης να ανατίθεται σε μια μόνο Υπηρεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.