Προεδρικό διάταγμα 24/4/80b

ΠΔ 24-04-1980: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 21-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-04-1980: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 21-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (ΦΕΚ 267/Δ/1980), 05-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 8 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 162/1980 και 343/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του από 21-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 695/Δ/1979), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, βάσει εκθέσεως μετ' εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών συντασσόμενης, υπό επιτροπής αποτελούμενης}

 

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος προστίθεται παράγραφος 6 έχουσα ως εξής:

 

{6. Προκειμένου περί των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εις την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος επιτροπή μετέχει αντί του Τεχνικού Υπαλλήλου της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, τεχνικός υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ των αντιστοίχων Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Διαμερισμάτων και της Διευθύνσεως Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης. Όπου δε εις την ιδίαν παράγραφο 3 αναφέρεται Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών νοείται δια τους ως άνω νομούς ο Προϊστάμενος Διευθύνσεως Πολεοδομίας.}

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-04-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.