Προεδρικό διάταγμα 21/11/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά το προηγούμενο άρθρο όρια καθορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, συνοδευομένης υπό σχεδιαγράμματος το οποίον δημοσιεύεται ομού μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Στην απόφαση δέον να μνημονεύεται κωδικός αριθμός με τον οποίον συμβολίζεται έκαστος οικισμός. Τον αριθμόν τούτον δίδει η Γενική Διεύθυνσις Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Η απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, βάσει εκθέσεως μετ' εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών συντασσόμενης, υπό επιτροπής αποτελούμενης:

 

α) Εξ ενός Τεχνικού υπαλλήλου του Κλάδου ΑΤ της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού,

β) Εξ ενός Γεωπόνου της Διευθύνσεως Γεωργίας του Νομού,

γ) Εξ ενός Δασολόγου της Διευθύνσεως Δασών του Νομού ή του οικείου δασάρχου,

δ) Εξ ενός Τεχνικού Υπαλλήλου των Κλάδων ΑΤ ή ΑΡ της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού ή του Τεχνικού υπαλλήλου τυπικών προσόντων αντιστοίχων προς τους των ανωτέρω κλάδων, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, και

ε) Εξ ενός εκπροσώπου του οικείου Δήμου ή Κοινότητος.

 

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται μετά των αναπληρωτών των, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. Η επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών ή τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου υπό του κατά βαθμό αρχαιοτέρου εκ των λοιπών μελών της επιτροπής, και κατόπιν αυτοψίας συντάσσει έκθεση αιτιολογημένη συνοδευόμενη υπό σχεδιαγράμματος. Το σχεδιάγραμμα δέον να είναι σαφές, να αποτυπώνονται εις αυτό τα χαρακτηριστικά κτίρια που προσδιορίζουν την περίμετρο του Οικισμού και να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών αυτών. Κατά την σύνταξιν της εκθέσεως και του διαγράμματος δέον να λαμβάνονται υπ' όψει τυχόν υπάρχοντες ενημερωμένοι χάρτες της περιοχής, αεροφωτογραφίες ή οιοδήποτε έτερον στοιχείον δυνάμενο να χρησιμεύσει δια τον σχηματισμόν ασφαλούς κρίσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 24-04-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 267/Δ/1980), με το άρθρο μόνο από 11-06-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 380/Δ/1980).

 

4. Η έκθεσις και το διάγραμμα υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής με την καταχώρηση και της τυχόν υπαρχούσης μειοψηφίας.

 

5. Εάν ιδιοκτησία τέμνεται εκ των ορίων του οικισμού και το εντός αυτών τμήμα της έχει εμβαδόν 150 m2, θεωρείται το τμήμα τούτο αυτοτελές και άρτιο εντός των ορίων του οικισμού οικόπεδον.

 

6. Προκειμένου περί των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εις την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος επιτροπή μετέχει αντί του Τεχνικού Υπαλλήλου της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, τεχνικός υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ των αντιστοίχων Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Διαμερισμάτων και της Διευθύνσεως Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης. Όπου δε εις την ιδίαν παράγραφο 3 αναφέρεται Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών νοείται δια τους ως άνω νομούς ο Προϊστάμενος Διευθύνσεως Πολεοδομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 24-04-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 267/Δ/1980).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.