Προεδρικό διάταγμα 24/5/13

ΠΔ 24-05-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της τοπικής κοινότητας Όρμου Κορθίου, Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, Δήμου Άνδρου (νομού Κυκλάδων) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ρωγιανού Ποταμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-05-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της τοπικής κοινότητας Όρμου Κορθίου, Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, Δήμου Άνδρου (νομού Κυκλάδων) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ρωγιανού Ποταμού, (ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/2013), 06-06-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 153 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 και 3)α του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 37/2009, 32/2010 και 33/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορθίου Άνδρου.

 

7. Το υπ' αριθμόν ΤΥ 3782/2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και το συνημμένο στο έγγραφο αυτό αντίγραφο της από Ιουλίου 2009 τεχνικής έκθεσης / μελέτης οριοθέτησης ρέματος Ρωγιανού εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Όρμου Κορθίου Άνδρου, η οποία έχει θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

 

8. Την 133/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 156/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.