Προεδρικό διάταγμα 24/5/85 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κτίρια κοινής ωφέλειας Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - έργα υδρεύσεως κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α)Για τα κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, καθώς και για κτίρια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού που βρίσκονται σε υψηλή τάση, επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτισμάτων στο ίδιο γήπεδο.

 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση των κτιρίων της προηγουμένης παραγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση αφορά εις:

 

α)α) Την αρτιότητα του γηπέδου, που η επιφάνεια του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 500 m2.

 

β)β) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

 

γ)γ) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 και τον συντελεστή κατ' όγκον εκμετάλλευσης που δεν δύναται να υπερβαίνει το 5.

 

δ)δ)Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται δια λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,5 m.

 

2. α) Για τα κτίρια στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή αποθηκών τηλεπικοινωνιακού υλικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

Οι όροι δομήσεως αυτών καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α)α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 10 m.

 

β)β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου 30% της επιφανείας αυτού.

 

γ)γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο ύψος 11 m, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος έδαφος.

 

δ)δ) Ο συντελεστής δομήσεως του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως σε 3,3.

 

ε)ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο ίδιο γήπεδο.

 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος καθώς και μεταλλικών κατασκευών (πυλώνων) στηρίξεως κατόπτρων, κεραιών κ.λ.π. αναγκαίων για τα δίκτυα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α)α) Την αρτιότητα του γηπέδου του οποίου η επιφάνεια δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 m2.

 

β)β) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 2,50 m.

 

γ)γ) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 και το συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως που δεν δύναται να υπερβαίνει το 5.

 

δ)δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,5 m.

 

γ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητών κέντρων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (προκατασκευασμένων οικημάτων) σε οιαδήποτε θέση του γηπέδου, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του μονίμου τηλεπικοινωνιακού κέντρου ή της επεκτάσεως τυχόν υφισταμένου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή αναγκαίων έργων υδρεύσεως (δεξαμενές - αντλιοστάσια) και αποχετεύσεως πόλεων και οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του αρμόδιου φορέα και μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Την αρτιότητα του γηπέδου, που η επιφάνεια του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 m2.

 

β) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

 

γ) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 του γηπέδου και τον συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το 5.

 

δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,5 m.

 

4. Η παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται και για εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, για εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ύδατος καθώς και για κτίρια εξυπηρετήσεως εν γένει των εγκαταστάσεων αυτών και του προσωπικού.

 

5. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, ως προς την αύξηση του ύψους, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα 90 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος. Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 18-08-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 627/Δ/1988).

 

6. Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρίας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Ανώνυμη Εταιρεία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος. Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από εισήγηση του Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση αφορά:

 

α)α) Την αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 m2.

 

β)β) Τις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m.

 

γ)γ) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος του συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

 

δ)δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.