Προεδρικό διάταγμα 24/5/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κατοικία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου για την ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης επιπλέον των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

 

α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και με τις εξής προϋποθέσεις: α)α) Τα επί μέρους, μετά τη διάσπαση, κτίρια σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, β)β) Στην περίπτωση που προβλέπεται ενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να έχει πλάτος κατ' ελάχιστον 1.2 m και προσμετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστές δόμησης ή κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτά δεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά δύο, απόσταση μεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου 4067/2012. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.

 

β) Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

 

Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 m2 τα 200 m2
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 μέχρι και 8.000 m2 για μεν τα πρώτα 4.000 m2 τα 200 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02. Επιφάνεια οικοδομής = 200 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000) x 0,02.
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 m2 και άνω, για μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 400 m2. Επιφάνεια οικοδομής = 280 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 8.000) x 0,01.
Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του αρτίου, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που θα επιτρεπόταν να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά 15% και υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) θα ανεγερθεί μια οικοδομή και β) το γήπεδο θα παραμείνει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

γ) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2.

 

δ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής μετρούμενο από το φυσικό ή το κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε όψη, ορίζεται σε 4 m για μονώροφη οικοδομή ή μονώροφο τμήμα αυτής και σε 7,50 m για διώροφη οικοδομή ή διώροφο τμήμα αυτής.

 

Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος αυτό προσαυξάνεται κατά 1,20 m.

 

Σε καμία περίπτωση η οικοδομή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ύψη αυτά πλην της περίπτωσης κατασκευής στηθαίου τυχόν φωταγωγού ύψους 0,30 m και καπνοδόχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), με το άρθρο 155 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

2. Στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών σύμφωνα με τους κάτωθι όρους δομήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καθώς και της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 1.

 

α) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 2.000 m2 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών με ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου 5 m. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι δόμησης της προηγουμένης παραγράφου.

 

β) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 1200 m2 και μέχρι 2.000 m2 η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σχέση:

 

Επιφάνεια οικοδομής = 150 + (Ε - 1200) / 16 m2

 

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 5,00 m.

 

γ) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 750 m2 και μέχρι 1200 m2 η μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σχέση:

 

Επιφάνεια οικοδομής = 100 + (E - 750) / 9 m2

 

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου.

 

Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 2,50 m.

 

3. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών μικτής χρήσης (κατοικία και καταστήματα) η μεγίστη επιτρεπόμενη κάλυψη του γηπέδου δεν δύναται να υπερβεί την οριζόμενη κατά περίπτωση από το παρόν άρθρο.

 

4. Στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, κατόπιν βεβαιώσεως ως προς τούτο της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας, εκτός της κατοικίας η οποία ανεγείρεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η κατασκευή μιας αποθήκης εμβαδού 50 m2, μεγίστου ύψους 4,50 m και αποστάσεως από τα όρια του γηπέδου 10 m, εφόσον η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας για την αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων και εφοδίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.