Προεδρικό διάταγμα 25/10/74 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων, εφ' ων δια του παρόντος επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιο, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 16 m.

Ελάχιστο βάθος 26 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 1000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την ημέρα δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν τα κατά τα άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο βάθος 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

3. α) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 20% της επιφανείας αυτών.

 

β) Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω εδαφίου, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε 30% της επιφανείας αυτών, άνευ υπερβάσεως των 200 m2.

 

4. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών 3, με ανώτατον ύψος 11 m.

 

6. Συντελεστής δόμησης 0,60.

 
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.