Προεδρικό διάταγμα 25/10/74

ΠΔ 25-10-1974: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Βούλας και Βουλιαγμένης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 25-10-1974: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Βούλας και Βουλιαγμένης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 258/Δ/1974), 05-11-1974.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 3, 9 και 70 αυτού, του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτη, ως προς την Κοινότητα Βουλιαγμένης του άρθρου 1 (παράγραφος 3 εδάφιο α) του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 220/Α/1971) των άρθρων 33 (παράγραφος 1), 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 1) και 38 (παράγραφος 2) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973), της υπ' αριθμού [Α] 22219/2908/1973 απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 277/Δ/1973), του άρθρου 17 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1968 περί Οργανισμού Σχολικών κτιρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 266/Α/1968) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 7/1973, 66/1973, 142/1973, 86/1974 και 114/1974 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βούλας, τις υπ' αριθμούς 1850/1972, 990/1973, 180/1974 και 1110/1974 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 631/1974 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 25-10-1974

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.