Προεδρικό διάταγμα 25/10/84c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χαρακτηρίζονται σαν διατηρητέα τα κτίρια που βρίσκονται στις οδούς 1) Καπνοκοπτηρίου και Αβέρωφ 29 2) Αχαρνών 24 κατ Αβέρωφ 31, 3) Αχαρνών 20, 4) Ηλίου 29, 5) Ηλίου 31 6) Χίου 19 και Μαιζώνος 7) Κύπρου 43 και 8) Αντιόχειας 27 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, όπως αυτά φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στα σχετικά 4 πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1 : 1000, που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 62558/1984 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν Διάταγμα.

 

2. Σαν διατηρητέα κτίρια ορίζονται τα αρχικά, καθώς και οι εναρμονιζόμενες σε αυτά μεταγενέστερες προσθήκες, όχι. όμως οποιαδήποτε σε ύψος ή σε έκταση υφιστάμενα τμήματα, που αλλοιώνουν ή είναι ξένα προς τα αρχικά κτίρια, ο χαρακτηρισμός των τμημάτων που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον ή είναι ξένα ή αλλοιώνουν τα κτίρια και είναι δυνατό, ή επιβάλλεται να αφαιρεθούν πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Στα χαρακτηριζόμενα σαν διατηρητέα κτίρια απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων τους όσο και αυτών των ίδιων των κτιρίων εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού που επιτρέπει ή επιβάλλει η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου την αφαίρεσή τους.

 

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση, η εσωτερική διαρρύθμιση και κάθε επέμβαση για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς των χαρακτηριζόμενων σαν διατηρητέων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο γενικός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και οι βασικές αρχές της σύνθεσης των κτιρίων και δεν θίγονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού σαν διατηρητέα στοιχεία τους.

 

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε επιγραφής ή διαφήμισης επάνω στις στέγες και προστεγάσματα των κτιρίων. Στις προσόψεις των κτιρίων επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο επιγραφών, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν, αλλοιώνουν ή καταστρέφουν στοιχεία της αρχιτεκτονικής ρυθμολογίας των όψεων, όπως επίσης και λειτουργικά στοιχεία των κτιρίων. Η στερέωση των επιγραφών γίνεται με τρόπο που να μη προκαλείται μόνιμη βλάβη στα παραπάνω στοιχεία. Οι επιγραφές να μην εξέχουν από την επιφάνεια της όψης που τοποθετούνται περισσότερο από 0.2 m, εκτός από το σήμα φαρμακείου και ιατρείου (σταυρός) που μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα, χωρίς όμως να προεξέχει οποιοδήποτε σημείο του, περισσότερο από 0.8 m από αυτή.

 

Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και να αναγράφουν μόνο το όνομα του ενδιαφερόμενου. Επιτρέπεται η αναγραφή μαζί με την Ελληνική επιγραφή και ξενόγλωσσης, που μεταφράζει την Ελληνική με τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα Ελληνικά.

 

Σε περίπτωση που τοποθετούνται περισσότερες από μία επιγραφές στην ίδια όψη ή προστίθεται νέα επιγραφή, εξετάζεται η συνολική στην πρόσοψη τοποθέτηση και σύνθεση των επιγραφών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί η Αρχή να επιβάλλει τροποποιήσεις στις επιγραφές που ήδη υπάρχουν, για να επιτευχθεί αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι παραπάνω τροποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα σε 3 μήνες από την κοινοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης στους ενδιαφερομένους.

 

6. Τα πρόσθετα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν, στις κύριες όψεις, στις στέγες, στο δώμα, στα προστεγάσματα και γενικά σε οποιοδήποτε σημείο των προσόψεων των οικοπέδων των κτιρίων, όπως σταθερά ή κινητά προστεγάσματα (τα σταθερά εφόσον δεν αποτελούν αρχιτεκτονικό στοιχείο της αρχικής μορφής των κυρίων όψεων), διαφημίσεις φωτεινές ή μη, επιγραφές που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος, φωτοβόλοι σωλήνες, πρέπει να αφαιρεθούν μέσα σε προθεσμία 6 μηνών. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να εγκρίνει τη διατήρηση παλιών επιγραφών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτού του διαγράμματος, εφόσον αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα επιγραφών της εποχής των παραδοσιακών κτιρίων στα οποία ανήκουν.

 

7. Επιβάλλεται η αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων των χαρακτηριζομένων με το παρόν σαν διατηρητέων κτιρίων. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ήδη υπάρχοντα στα κτίρια αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, όσο και τις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες. Σε περίπτωση αλλοίωσης και ανεπαρκών στοιχείων για τα ίδια κτίρια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των παραδοσιακών κτιρίων του άμεσου περιβάλλοντος.

 

8. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του διατηρητέου κτιρίου η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να επιβάλλει κατά την ανοικοδόμησή του την πιστή ανακατασκευή των κτιρίων εξ ολοκλήρου ή κατά τα τμήματα καταστροφής τους βάσει στοιχείων που αποδεικνύουν την μορφή τους πριν από την καταστροφή. Η ανακατασκευή στηρίζεται στις ίδιες αρχές που διέπουν την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου.

 

9. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων ή και στον περιβάλλοντα χώρο τους όπως και για την τοποθέτηση επιγραφής απαιτείται η έκδοση αδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Επιβάλλεται η συντήρηση των όψεων των διατηρητέων κτιρίων ανά 10 έτη. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να εγκρίνει την παράταση του χρονικού αυτού ορίου εφόσον κρίνει ότι οι όψεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ύστερα από σχετική εισήγηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

 

11. Για την έκδοση αδείας επισκευής, αποκατάστασης, ανέγερσης και οποιασδήποτε γενικά εργασίας, σχετικής με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος επιβάλλεται η υποβολή στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου προμελέτης σε κλίμακα 1/100 που συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των εργασιών φωτογραφίες του κτιρίου (γενικές, τμημάτων και λεπτομερειών) και του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τυχόν ανακατασκευών, κατεδάφισης τμημάτων, προσθηκών. Μετά την προέγκριση υποβάλλεται η μελέτη σε κλίμακα 1:50 για τα σχέδια λεπτομερειών με πλήρη καταγραφή διαστάσεων και άλλων πληροφοριών. Η μελέτη συνοδεύεται από φωτογραφίες των σχετικών λεπτομερειών σε περίπτωση αποκατάστασης επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, περιγραφή υλικού, χρωματολόγιο και τεχνική περιγραφή εργασιών.

 

12. Κάθε εργασία που εκτελείται όπως και η τοποθέτηση επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Δ/τος είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εκτός από την επιβολή, προστίμου. Σε περίπτωση εκτέλεσης αυθαιρέτων εργασιών επιβάλλεται η αποκατάσταση των αλλοιωμένων στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου στην αρχική του μορφή μέχρι και την πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του.

 

pd.25.10.84c

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.