Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 24 του νόμου [Ν] 3406/1927, άρθρο 10 του νόμου [Ν] 4098/1929).

 

1. Η Αστυνομία των οδών πάσης κατηγορίας ανατίθεται εις τους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων.

 

2. Πάσα αμέσως ή εμμέσως προξενούμενη βλάβη επί των πάσης φύσεως ή κατηγορίες εν γένει δημοσίων έργων, είτε η δαπάνη τούτων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κράτους, είτε τον προϋπολογισμό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου, τόσο των σε εκτέλεση ευρισκομένων, όσον και των τετελεσμένων, βεβαιώνεται δια πρωτοκόλλου, συντασσομένου υπό των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων του Δημοσίου, εις ους με νόμο έχει ανατεθεί η αστυνομία των έργων τούτων. Στο πρωτόκολλο τούτο αναγράφεται το όνομα και επώνυμο του επενεγκόντος βλάβη, η κατοικία αυτού, το είδος και η έκταση της βλάβης, το νομικό πρόσωπον που εκτέλεσε ή που εκτελεί και συντηρούν το έργο εις ο εγένετο, βλάβη, οσάκις τούτο εκτελέσθηκε ή εκτελείται ή συντηρείται υπό άλλου νομικού προσώπου και ουχί του Δημοσίου, η προς επανόρθωση αυτής απαιτούμενη δαπάνη, αναγραφομένης και της ποσότητας και αξίας των απαιτουμένων προς τούτο υλικών, της αξίας της απαιτούμενης εργασίας, ως και πάσης τυχόν αναγκαίας λεπτομέρειας.

 

3. Το ως άνω πρωτόκολλον υποβάλλεται υπό του συντάξαντος αυτό αρμοδίου υπαλλήλου προς τον αρμόδιο Επιθεωρητή των Δημοσίων Έργων, όστις επιφέρει τις επ' αυτού παρατηρήσεις και διορθώσεις, αναγραφόμενες παρά πόδας αυτού, επικυρώνει ή τροποποιεί αυτό και επιστρέφει μετά των επ' αυτού παρατηρήσεων, εις την συντάξασα αυτό τεχνική υπηρεσία, ήτις αφενός μεν διαβιβάζει αντίγραφον αυτού εις τον Εισαγγελέα, δια την κατά τις κείμενες διατάξεις ποινική δίωξη του επενεγκόντος την βλάβη, αφετέρου δε κοινοποιεί όμοιον αντίγραφον προς τον επενεγκόντα την βλάβη, δια δικαστικού κλητήρος, ή δια της Αστυνομίας συντασσομένου αποδεικτικού κατά τα άρθρα 145 και επόμενα της Ποινικής Δικονομίας.

 

4. Κατά του πρωτοκόλλου τούτου επιτρέπεται ανακοπή υπό του καθ' ου συντάχθηκε τούτο, εντός προθεσμίας 15 ήμερων από της κοινοποιήσεώς του, εισαγομένη, εάν μεν πρόκειται περί ζημίας ουχί ανωτέρας των 5.000 δραχμών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου, αν δε πρόκειται περί ζημίας ανωτέρας των 5.000 δραχμών ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών του τόπου του βλαβέντος έργου. Ο Ειρηνοδίκης ή ο Πρόεδρος συντάσσει πράξη υπ' αυτήν, ορίζων δικάσιμο αυτής, αντίγραφον δ' αυτής κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος, εντός της ρηθείσης δεκαπενθήμερης προθεσμίας από της κοινοποιήσεώς του πρωτοκόλλου εις τον συντάξαντα τεχνικό υπάλληλο ή υπηρεσία, μετά κλήσεως όπως παραστεί κατά την συζήτησιν αυτής. Ο Πρόεδρος ή Ειρηνοδίκης δικάζει εκ των ενόντων, κατά τα άρθρα 634 και επόμενα της Πολιτικής Δικονομίας, εξετάζων και τους τυχόν υπό του ανακόπτοντος προσαγόμενους ή και υπό της υπηρεσίας υποδεικνυόμενους μάρτυρες. Το πρωτόκολλον τούτο του τεχνικού υπαλλήλου, ως τροποποιήθηκε ή επικυρώθηκε υπό του Επιθεωρητού, αποτελεί απόδειξη μέχρι ανταποδείξεως.

 

5. Παρελθούσης άπρακτου της ως άνω προς άσκηση ανακοπής δεκαπενθήμερης προθεσμίας ή απορριφθείσης τυχόν της ανακοπής υπό του Προέδρου ή του Ειρηνοδίκου, το πρωτόκολλον καθίσταται διοικητικώς εκτελεστό, και δύναται να επιδιωχθεί η είσπραξις της σε αυτό ζημίας κατά τον νόμον περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. Προς τούτο διαβιβάζεται εις τον Ταμία αντίγραφο του Πρωτοκόλλου μετ' αντιγράφου του αποδεικτικού επιδόσεως αυτού ή αντιγράφου της αποφάσεως, της απορρίπτουσας την ανακοπή του επενεγκόντος την βλάβη, όστις Ταμίας βεβαιώνει το ποσόν της ζημίας εις βάρος αυτούς και επιμελείται της εισπράξεως αυτών υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, προκειμένου περί ζημίας που προξενήθηκε σε Εθνική οδόν, υπέρ του αρμοδίου Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας, προκειμένου περί επαρχιακής οδού ή υπέρ του αρμοδίου Δήμου ή, Κοινότητος, προκειμένου περί οδού δημοτικής ή κοινοτικής.

 

6. Οι, στους εισφέροντες βλάβες στις οδούς, τα εξαρτήματα αυτών και τα μεμονωμένα τεχνικά έργα, επιβαλλόμενες παρά του αρμοδίου δικαστηρίου ποινές κανονίζονται ως ακολούθως:

 

α) Εάν η δια τον πρωτοκόλλου βεβαιούμενη βλάβη εκτιμάται σε ποσό ουχί ανώτερο των 1.000 δραχμών επιβάλλεται ποινή προστίμου μέχρι δραχμών 500 και κράτηση μέχρι δέκα ήμερων.

 

β) Εάν η βλάβη εκτιμάται εις ποσό ανώτερο των 1.000, αλλά ουχί και των 5.000 δραχμών, επιβάλλεται χρηματική ποινή μέχρι δραχμών 1.500 και φυλάκιση μέχρις ένα μήνα.

 

γ) Εάν η βλάβη εκτιμάται σε ποσό ανώτερο των 5.000 δραχμών, επιβάλλεται χρηματική ποινή μέχρι 10.000 δραχμών και φυλάκιση από ένα μέχρι 6 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 473 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου 1966/1939 (ΦΕΚ 385/Α/1939).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.