Προεδρικό διάταγμα 25/4/89h - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β) δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,60.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

8. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων νηπιαγωγείου - βρεφικού παιδικού σταθμού ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης 0,40.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m.

 

9. Για το τμήμα Δα επιβάλλεται:

 

α. είτε η ολική απομάκρυνση των μπαζών.

β. είτε οι θεμελιώσεις να γίνονται επί του υγιούς φυσικού βραχώδους εδάφους.

γ. είτε η εξυγίανση του εδάφους με παράλληλη λήψη μέτρων αντιστήριξης και αποστράγγισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.