Προεδρικό διάταγμα 25/4/89h

ΠΔ 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή, (ΦΕΚ 308/Δ/1989), 22-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση των πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1989) και ειδικότερα το άρθρο 49 παράγραφος 2)α.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 Κύρωση και τροποποίηση της από 14-11-1986 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου Επιβολή αγορανομικού ελέγχου κ.λ.π. (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

7. Την υπ' αριθμόν 52513/2582/18-08-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Μαρκόπουλου του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 916/Δ/1987).

 

8. Την υπ' αριθμόν 260347/16-02-1987 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας (ΦΕΚ 83/Β/1987).

 

9. Τα υπ' αριθμούς 106604/6625/07-11-1986 και 106451/ΠΕ/8/23-02-1988 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 68/1982, 83/1982, 38/1983, 128/1986, 258/1986 και 255/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μαρκόπουλου.

 

11. Την υπ' αριθμόν 28/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

12. Την υπ' αριθμόν 794/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.