Προεδρικό διάταγμα 263/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

α) τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

β) τον Γενικό Διευθυντή Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, αναπληρούμενο από Μηχανικό του Υπουργείου Πολιτισμού με Α' βαθμό,

 

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης και Επίβλεψης Έργων Μουσείων,

 

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του κάθε φορά αρμόδιου Τμήματος Μελετών Μουσείων της ίδιας Διεύθυνσης,

 

ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Αρχαίων Μνημείων,

 

στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,

 

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης Νεοτέρων Μνημείων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεως έργων της ίδιας Διεύθυνσης,

 

η) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, αναπληρούμενους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

 

θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντήρησης κτιρίων του ΤΑΠΑ, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών της ίδιας Διεύθυνσης,

 

ι) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

 

ι)α) έναν Τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Έργων. Στην πιο πάνω σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου συμμετέχει και εκπρόσωπος των Εργοληπτικών Οργανώσεων, σε περίπτωση επιλογής συστήματος προσφοράς, που περιλαμβάνει προεπιλογή ή μελέτη και κατασκευή, για την απαιτούμενη χορήγηση της αιτιολογημένης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού αναπληρούμενος από άλλον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. Εισηγητές ορίζονται οι Προϊστάμενοι των καθ' ύλη αρμοδίων Διευθυνουσών Υπηρεσιών, αναπληρούμενοι από το νόμιμο αναπληρωτή τους. Προκειμένου περί Προϊσταμένου Διευθύνουσας Υπηρεσίας εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρωτής του είναι ο Προϊστάμενος του καθ' ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

4. Γραμματεύς του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και σχετίζεται με τις μελέτες και τα έργα στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα.

 

8. Στις περιπτώσεις που το έργο σχετίζεται με μνημεία ή τον περιβάλλοντα χώρο τους για το χαρακτηρισμό του ως έργου ειδικής φύσης (περίπτωση γ παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984) απαιτείται και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου (Κεντρικού Αρχαιολογικού ή Νεωτέρων Μνημείων).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.