Προεδρικό διάταγμα 267/98 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών ασκείται από Δήμο ή Κοινότητα, η διαδικασία του παρόντος Διατάγματος, τηρείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

2. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά το άρθρο 4 του παρόντος είναι τριμελής. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι τεχνικοί, μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου ή μη, απαραίτητα όμως τα δύο τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι τεχνικοί υπάλληλοι του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Πολεοδομικής υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη πρόταση να ζητήσει από τον οικείο νομάρχη να ορίσει μέλη της επιτροπής που πρέπει να είναι τεχνικοί υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

3. Οι αρμοδιότητες κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθούν παράλληλα και από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική υπηρεσία παραλείψει την άσκησή τους. Σε περίπτωση που και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν υπόθεσης κατά την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας την ίδια ημέρα, κατισχύει η πράξη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η παράλειψη της δημοτικής υπηρεσίας τεκμαίρεται αμάχητα όταν η πολεοδομική υπηρεσία εξέδωσε τη σχετική πράξη πριν από τη δημοτική υπηρεσία. Η σχετική πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία, που υποχρεούται να απέχει κάθε περαιτέρω ενέργειας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.