Προεδρικό διάταγμα 267/98

ΠΔ 267/1998: Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 267/1998: Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών, (ΦΕΚ 195/Α/1998), 21-08-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 17 και των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 18 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6)α του άρθρου 23 του νόμου 2300/1995 Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της 1107147/1239/0064/04-10-1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β/1996).

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 196/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Διαπίστωση και χαρακτηρισμός νέων αυθαιρέτων

Άρθρο 2: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος, κατασκευής ή εγκατάστασης

Άρθρο 3: Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή προστίμων και ύψη των προστίμων

Άρθρο 4: Ένσταση

Άρθρο 5: Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου

Άρθρο 6: Κατεδάφιση αυθαιρέτων με διαδικασία

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 06-08-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.