Προεδρικό διάταγμα 26/1/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό το βόρειο τμήμα της πόλης της Ρόδου που ορίζεται βορείως των αξόνων των οδών Παλουκά - Ελευθερίου Βενιζέλου - Λεωφόρου Δημοκρατίας - Παπάγου - Πλατεία Ρίμινι - Πλατεία Αλεξάνδρας - Μεσαιωνικά Τείχη και της θάλασσας (περιοχή Νεοχωρίου) όπως αυτό φαίνεται να περικλείεται με κόκκινη γραμμή στα 3 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:2.000, που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 87408/1986 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Το παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Ρόδου, όπως καθορίζεται με την παραπάνω παράγραφο 1, ελέγχεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Η Πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, το φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά: ανεγέρσεις, μερική ή ολική κατεδάφιση ετοιμόρροπων ή μη κτιρίων, επισκευές, μικροεπισκευές, προσθήκες, αποκαταστάσεις, αναστηλώσεις, ανακατασκευές κτιρίων, καθαιρέσεις στοιχείων κτιρίων, καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν στη χρήση των κτιρίων, των οδών (πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.λ.π.) και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους στο τμήμα αυτό της πόλης, προκειμένου η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να γνωμοδοτήσει.

 

Ειδικότερα για θέματα χρήσεων των κτιρίων, των οδών και γενικά των κοινοχρήστων χώρων απαιτείται και η γνώμη του δήμου.

 

3. Οι μελέτες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, μπορεί να είναι στο στάδιο της προμελέτης. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου όμως μπορεί να ζητήσει επιπλέον και σχέδια οριστικής μελέτης εάν το κρίνει αναγκαίο. Οι προμελέτες που υποβάλλονται πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) Μία σειρά αρχιτεκτονικών προσχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές).

 

β) Τοπογραφικό με ακρίβεια σε κλίμακα 1:200, με την κατάσταση που υπάρχει, τους όρους δόμησης που ισχύουν, τα διαγράμματα κάλυψης, τα γειτονικά οικόπεδα όπου σημειώνεται ο αριθμός ορόφων των υφισταμένων εντός αυτών κτιρίων παλαιών ή νέων με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους και ακριβή θέση και διαστάσεις του ακάλυπτου χώρου τους, με υπογραφή του αρμόδιου μηχανικού.

 

γ) Φωτογραφίες με γενική άποψη της οδού και όλων των όψεων του κτιρίου καθώς και φωτογραφίες όλων των γειτονικών κτιρίων.

 

δ) Σε περίπτωση επισκευών ή μικροεπισκευών υποβάλλονται φωτογραφίες γενικές και με λεπτομέρειες όλων των όψεων του κτιρίου, ώστε να φαίνονται καθαρά όλα τα μορφολογικά στοιχεία.

 

ε) Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.

 

4. Η Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυνση Γ7 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ειδικές προτάσεις ρύθμισης για νεοανεγειρόμενες οικοδομές ή προσθήκες κατά παρέκκλιση των κειμένων γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, προκειμένου να εναρμονίσει τα νέα με τα διατηρητέα κτίρια σε ενιαίο πολεοδομικό περιβάλλον, όπου κρίνει τούτο απαραίτητο.

 

5. Η τοποθέτηση διαφημίσεων και επιγραφών στο τμήμα της πόλης που περιγράφεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επιτρέπεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται από αυτές ο χαρακτήρας των κτιρίων και του άμεσου περιβάλλοντός τους. Οι διαστάσεις η μορφή, το περιεχόμενο και η θέση των επιγραφών ή διαφημίσεων που τοποθετούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω, εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Για την έγκριση απαιτούνται:

 

α) Φωτογραφία του κτιρίου

 

β) Σχέδια κάτοψης, όψης, πλάγιας όψης ή τομής με σχηματική παράσταση της φωτεινής ή μη επιγραφής και

 

γ) Τεχνική περιγραφή όπου αναφέρονται τα υλικά, ο τρόπος κατασκευής και στήριξης και οποιεσδήποτε άλλες κατατοπιστικές

διευκρινίσεις.

 

6. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να επεμβαίνει και σε περιπτώσεις επιγραφών ή διαφημίσεων που προϋπήρχαν του χρόνου δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκειμένου να επιφέρει τροποποιήσεις με στόχο την εναρμόνιση στο παραδοσιακό περιβάλλον.

 

7. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και γενικά κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να προσαρμόζεται με το περιβάλλον. Οι σχετικές μελέτες εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

pd.26.1.87Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.