Προεδρικό διάταγμα 27/5/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δια του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζόμενες ζώνες δομήσεως Α.Β.Γ.Δ. προσδιορίζονται ως ακολούθως:

 

Η ζώνη Α' εκτείνεται κατά μήκος της ακτής και εις βάθος μέχρι της παραλιακής οδού Βουλιαγμένης - Σουνίου.

 

Η Ζώνη Β' εκτείνεται κατά μήκος της παραλιακής οδού Βουλιαγμένης - Σουνίου πέραν της ζώνης Α' και εις βάθος 200 m από του άξονος αυτής.

 

Η ζώνη Γ' εκτείνεται κατά μήκος της παραλιακής οδού Βουλιαγμένης - Σουνίου πέραν της ζώνης Β' ήτοι εις βάθος πέραν των 200 m από του άξονος της οδού και έως της οριακής ερυθράς γραμμής της περιοχής της ρυθμιζόμενης δια του παρόντος και εμφαινόμενης εις το στο άρθρο 1 του παρόντος διάγραμμα.

 

Η ζώνη Δ' εκτείνεται πέριξ του αρχαιολογικού χώρου του ναού του Ποσειδώνος Σουνίου περιοριζόμενη μεταξύ της θαλάσσης και του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, κηρυχθέντος ως τοιούτου δια του από [ΠΔ] 11-03-1974 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Α/1974), ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/38167/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:20.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.25.1.80

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 25-01-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 120/Δ/1980).

 

2. Εντός των Ζωνών Α, Β, Γ, Δ επιτρέπεται η ανέγερση των παρακάτω κτιρίων και εγκαταστάσεων.

 

Ζώνη Α

 

α) Μιας κατοικίας σε κάθε οικόπεδο.

β) Σε εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου επιτρέπονται εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση λουομένων και εγκαταστάσεις για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων.

γ) Εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες ναυτικών ομίλων επιτρέπονται κατά περίπτωση με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και των αρμοδίων Υπουργών.

 

Ζώνη Β

 

α) Κτιρίων εξυπηρέτησης κοινού όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία.

β) Κατοικιών.

 

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων δια αθλητισμό και ψυχαγωγία του κοινού ως και δια εξυπηρέτησιν Ιπποδρόμου.

 

Ζώνη Γ

 

α) Η ανέγερση κτιρίων εξυπηρέτησης κοινού όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία.

β) Η ανέγερση οργανωμένων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων με τη μορφή οικίσκων (Bungalows).

γ) Η ανέγερση κατοικιών.

δ) Η δημιουργία εγκαταστάσεων κοινωφελών λειτουργιών, όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, σε χώρους πλησίον αστικών περιοχών.

 

Στις εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση των λουομένων περιλαμβάνονται: αποδυτήρια, ντους, αποχωρητήρια, υπαίθρια καθιστικά, εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια (πχ. ποδήλατα, canoe).

 

Στις εγκαταστάσεις για υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων περιλαμβάνονται: αποχωρητήρια, αναψυκτήρια, υπαίθρια, καθιστικά, ημιυπαίθριοι χώροι για εγκαταστάσεις θαλασσινών αθλημάτων που δεν απαιτούν ειδικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων και δε ρυπαίνουν την ακτή και τη θάλασσα.

 

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων δια αθλητισμό και ψυχαγωγία του κοινού ως και δια εξυπηρέτησιν Ιπποδρόμου.

 

Ζώνη Δ

 

Επί του τμήματος αυτής του χαρακτηριζομένου ως κοινοχρήστου δια του άρθρου 5 του από [ΒΔ] 25-02-1967 περί καθορισμού ζωνών δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 30/Δ/1967), ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, ως ο χώρος ούτος εμφαίνεται εις το στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διάγραμμα, απαγορεύεται οιαδήποτε δόμησις.

 

Επί του λοιπού τμήματος της Ζώνης Δ' επιτρέπεται η ανέγερσις εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως του κοινού, ήτοι εστιατορίων, ταβερνών, ζαχαροπλαστείων εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτησιν των λουομένων (πλαζ), εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτησιν του κοινού δι' υπαίθρια διημέρευση εκδρομέων και οιαδήποτε άλλη συγγενής προς τις ως άνω χρήσεις κατασκευή προς εξυπηρέτησιν του κοινού εγκρινομένη κατά την περί τούτου, κατά περίπτωσιν κρίσιν του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκφερόμενη μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 08-03-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 90/Δ/1985) και με το από 11-05-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 288/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.