Προεδρικό διάταγμα 294/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα έργα που εκτελούνται με πιστώσεις των Νομαρχιακών Ταμείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Προϊσταμένη Αρχή, και Τεχνικά Συμβούλια είναι τα όργανα και συμβούλια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τα έργα νομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διοικητική αποκέντρωση.

 

2. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων, εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων για την αποκέντρωση, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

 

3. Οι διακηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορά το παρόν άρθρο εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

 

4. Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας ύστερα από γνώμη των αρμοδίων συμβουλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Γεωργίας χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς την υπηρεσία η οποία ευθύνεται για την παράλειψη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.