Προεδρικό διάταγμα 294/88

ΠΔ 294/1988: Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 294/1988: Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, (ΦΕΚ 138/Α/1988), 21-06-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 5 και 1 του άρθρου 12 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την 1321/25-09-1987 απόφαση του πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνου Παναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/1987).

 

4. Τις από 9/01-04-1987 και 14/22-12-1987, κατ' άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου 1568/1985, γνώμες του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

5. Τις 456/1987 και 238/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας

Άρθρο 4: Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας

Άρθρο 5: Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε την δημοσίευση του και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-06-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.