Προεδρικό διάταγμα 29/1/86c - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τους εις το άρθρο 3 οριζόμενους τομείς Α, Β και Γ ως εξής:

 

Α. Τομείς Α, Β και Γ.

 

1. Οικοδομικό σύστημα για τους τομείς Α και Γ το πανταχόθεν ελεύθερο, για τον τομέα Β το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m,

Ελάχιστο βάθος: 25 m,

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία α) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m,

Ελάχιστο βάθος: 15 m,

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 για την αποκατάσταση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για τμήμα οικοπέδου εμβαδού μικρότερου ή ίσου των 1.000 m2, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους με δυνατότητα να καλυφθούν μέχρι 120 m2, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς υπέρβαση των ελαχίστων αποστάσεων των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου.

 

Για το τμήμα του οικοπέδου πέραν των 1.000 m2, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 30% της επιφανείας του.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται για τα οικόπεδα της παραγράφου 4 εδάφιο α του παρόντος διατάγματος σε 0,60 και για οικόπεδα του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου σε 0,40.

 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα οπίσθια όρια του οικοπέδου 3 m.

 

7. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2.

 

8. Μέγιστο ύψος των κτιρίων των τομέων Α και Γ 7,50 m και του τομέα Β 9,50 m.

 

9. Ειδικά για τον τομέα Γ, το ύψος καθορίζεται για κάθε κτίριο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Στις περιπτώσεις που το καθοριζόμενο από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ύψος δεν επιτρέπει την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 1.000 m2 μπορεί να αυξηθεί σε 50% και για το τμήμα του οικοπέδου πέραν των 1.000 m2 σε 40%.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού σταθμού ορίζονται ως εξής:

 

1. Οικοδομικό σύστημα: το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας του χώρου.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,50.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1 εκτός από του Δημοτικού Σχολείου που ορίζεται σε 2.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,50 m, εκτός του Δημοτικού Σχολείου που ορίζεται σε 7,50 m.

 

6. Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του χώρου 3 m.

 

Γ. 1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

2. Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους δεν επιτρέπεται άλλη κατασκευή εκτός από καπνοδόχο και στέγη.

 

3. Επιβάλλεται με την εξάντληση του συντελεστή δόμησης και οπωσδήποτε με την κατασκευή του δευτέρου ορόφου, η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30% και μέγιστο ύψος 2 m.

 

4. Οι ηλιακοί συλλέκτες επιτρέπονται με την προϋπόθεση να προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη. Γι' αυτό το λόγο είναι δυνατή η κατασκευή μικρής οριζόντιας επιφάνειας (λιακωτό) μέχρι 10 m2 για την τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.