Προεδρικό διάταγμα 29/7/80e

ΠΔ 29-07-1980: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως εγκριθέντων χώρων προς ανέγερση ΚΑΤΕΕ, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικού Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου, ΚΕΚΑΤΕ και Κέντρου Μαθητείας και Αθλητικού Κέντρου εις περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-07-1980: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως εγκριθέντων χώρων προς ανέγερση ΚΑΤΕΕ, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικού Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου, ΚΕΚΑΤΕ και Κέντρου Μαθητείας και Αθλητικού Κέντρου εις περιοχήν του ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω (Αττικής), (ΦΕΚ 475/Δ/1980), 28-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 5)β) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 956/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 656/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρον Μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των χώρων των καθορισθέντων δι' ανέγερση ΚΑΤΕΕ, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικού Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου, ΚΕΚΑΤΕ και Κέντρου Μαθητείας και Αθλητικού Κέντρου δια της υπ' αριθμόν Γ6434/636/1980 αποφάσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αιγάλεω (Αττικής) δια του καθορισμού χώρων δι' ανέγερση ΚΑΤΕΕ, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικού Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου, ΚΕΚΑΤΕ και Κέντρου Μαθητείας, και Αθλητικού Κέντρου (ΦΕΚ 182//1980Δ) ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) ΚΑΤΕΕ

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των κτιρίων ως εμφαίνεται δι' ερυθρού περιγράμματος εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/19328/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 4 με μέγιστον ύψος των κτιρίων 14 m.

 

β) Γυμνάσια

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των κτιρίων ως εμφαίνεται δι' ερυθρού περιγράμματος εις το αυτό ως άνω διάγραμμα.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστον ύψος των κτιρίων 14 m.

 

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των μεν κοινοχρήστων των Γυμνασίων 2 με μέγιστον ύψος αυτών 7.2 m.

 

γ) Λύκεια

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των κτιρίων ως εμφαίνεται δι' ερυθρού περιγράμματος, εις το αυτό διάγραμμα.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των Λυκείων 3 με μέγιστον ύψος των κτιρίων 14 m, δια δε πισίνας και αποδυτηρίων εις (1) με 4.2 m ύψος αντιστοίχως.

 

δ) Τεχνικό Λύκειο

 

1. Η θέσις, η διάταξις και το ύψος των κτιρίων εντός του χώρου, καθορίζονται εις το αυτό ως άνω διάγραμμα.

 

ε) Δημοτικόν Σχολείον

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των κτιρίων ως εμφαίνεται δι' ερυθρού περιγράμματος εις το αυτό διάγραμμα.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστον ύψος των κτιρίων 7.45 m.

 

στ) ΚΕΚΑΤΕ και Κέντρον Μαθητείας

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των κτιρίων ως εμφαίνεται δι' ερυθρού περιγράμματος εις το αυτό διάγραμμα.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστον ύψος των κτιρίων 14 m.

 

ζ) Αθλητικό Κέντρο

 

1. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως του κτιρίου ως εμφαίνεται δι' ερυθρού περιγράμματος εις το αυτό διάγραμμα.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστον ύψος του κτιρίου 8 m.

 

pd.29.7.80e

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-07-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.