Προεδρικό διάταγμα 29/8/96c

ΠΔ 29-08-1996: Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού παλιάς Ξάνθης, επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-08-1996: Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού παλιάς Ξάνθης, επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 1037/Δ/1996), 11-11-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 4 (παράγραφος 1) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

 

5. Την απόφαση Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

6. Την απόφαση Α/Φ/31/10.500/1151/1976 (ΦΕΚ 661/Β/1976) του Υπουργού Πολιτισμού Περί κηρύξεως Παλαιάς πόλεως Ξάνθης ως τόπου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας και

 

7. Την απόφαση Α/Φ/31/52459/6006/1977 (ΦΕΚ 142/Β/1977) του Υπουργού Πολιτισμού περί περιορισμού της διατηρητέας ζώνης της πόλεως Ξάνθης και

 

8. Το έγγραφο 1756/1993 της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

9. Τις γνωμοδοτήσεις 188/1993 και 225/1993 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

 

10. Την από 27-02-1995 εισήγηση - αιτιολογημένη έκθεση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

11. Τη γνωμοδότηση 36/1995 του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.

 

13. Την γνωμοδότηση 224/1996 του Συμβουλίου Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Ειδικοί Όροι και Περιορισμοί σχετικά με την Ογκοπλαστική Διαμόρφωση των Κτιρίων και των Όψεων

Άρθρο 4: Πολεοδομικό κανονισμός

Άρθρο 5: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου πεζοδρόμων

Άρθρο 6: Επιβολή όρων και περιορισμών τοποθέτησης διαφημίσεων, φωτεινών επιγραφών και λοιπών στοιχείων επί των όψεων των κτιρίων

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-08-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.