Προεδρικό διάταγμα 29/9/86b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Α, Β και Γ ως εξής:

 

Α) Τομείς Α, Β και Γ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και

 

β) με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην πράξη εφαρμογής μετά την έγκριση της οριστικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων:

 

α) Για τους τομείς Α και Γ: 70% της επιφάνειάς τους.

 

β) Για τον τομέα Β.

 

για τμήμα οικοπέδου μέχρι 1000 m2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας αυτού.
για τμήμα οικοπέδου μεγαλύτερου των 1000 m2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας αυτού.

 

5. Συντελεστής δόμησης:

 

α) Για τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,8.

β) Για τμήμα του οικοπέδου πάνω από 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,6.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% και συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12 m.

 

Β) Οι εκσκαφές θεμελίων και οι διανοίξεις τάφρων για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. γίνονται με την επίβλεψη της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αττικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την απόφαση 1596/1990 του ΣτΕ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.