Προεδρικό διάταγμα 2/3/77

ΠΔ 02-03-1977: Περί συμπληρώσεως του από 20-05-1970 βασιλικού διατάγματος περί δομήσεως παρά τη διώρυγα Κορίνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 02-03-1977: Περί συμπληρώσεως του από 20-05-1970 βασιλικού διατάγματος περί δομήσεως παρά τη διώρυγα Κορίνθου, (ΦΕΚ 99/Δ/1977), 04-04-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 14 και 17 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 972/1976, 1083/1976 και 76/1976 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), όπως και τις υπ' αριθμούς 991/1976 και 137/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο άρθρο μόνο του από 20-05-1970 βασιλικού διατάγματος Περί δομήσεως παρά τη διώρυγα Κορίνθου (ΦΕΚ 111/Δ/1970), προστίθεται παράγραφος 2, έχουσα ως κάτωθι:
 

{2. α) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται εις απόσταση μικροτέρα των 125 m από του άξονος της Διώρυγας η ανέγερσις κτίσματος Παρατηρητηρίου προοριζομένου δια την εξυπηρέτησιν της Διώρυγας εγκρινόμενης άμα της θέσεως και της διατάξεως αυτού,ως εμφαίνεται εις το υπό του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε5174/1977 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:250 ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

bd.20.5.70

 

β)Το ύψος της ανώτατης στάθμης του κτιρίου του ως άνω παρατηρητηρίου ορίζεται σε 14,00 m από της στάθμης της θάλασσας.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 02-03-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.