Βασιλικό διάταγμα 20/5/70

ΒΔ 20-05-1970: Περί δομήσεως παρά τη διώρυγα Κορίνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 20-05-1970: Περί δομήσεως παρά τη διώρυγα Κορίνθου, (ΦΕΚ 111/Δ/1970), 29-05-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως και ειδικότερα τα άρθρα 9, 14, 17 και 85Α αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 559/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), όπως και την υπ' αριθμόν 290/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Κατά μήκος της Διώρυγας της Κορίνθου καθορίζεται όπως:

 

1) Οι πάσης φύσεως περιτοιχίσεις τοποθετούνται εις απόσταση 120 m από του άξονος της διώρυγας κατασκευαζόμενες συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και

2) τα πάσης φύσεως κτίσματα τοποθετούνται εις απόσταση 125 m από του άξονος αυτής, ούτως ώστε να διαμορφώνεται προκήπιο (πρασιά) σταθερού πλάτους 5 m.

 

2. α) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται εις απόσταση μικροτέρα των 125 m από του άξονος της Διώρυγας η ανέγερσις κτίσματος Παρατηρητηρίου προοριζομένου δια την εξυπηρέτησιν της Διώρυγας εγκρινόμενης άμα της θέσεως και της διατάξεως αυτού,ως εμφαίνεται εις το υπό του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε5174/1977 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:250 ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

bd.20.5.70

 

β)Το ύψος της ανώτατης στάθμης του κτιρίου του ως άνω παρατηρητηρίου ορίζεται σε 14,00 m από της στάθμης της θάλασσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το από 02-03-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 99/Δ/1977).

 

3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση τριών (3) μονώροφων κτισμάτων από την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου των οποίων η συνολική επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικώς τα 150 m2 στις θέσεις Πέραμα Ισθμίας και Πέραμα Ποσειδωνίας σε απόσταση μικρότερη των 125 m για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της διώρυγας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το από 06-09-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 571/Δ/1985).

 

4. Επίσης επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών εργοταξιακών κτισμάτων για την εξυπηρέτηση των έργων ανακατασκευής κρηπιδωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το από 06-09-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 571/Δ/1985).

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 20-05-1970.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.