Προεδρικό διάταγμα 30/12/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, που βρίσκονται μέσα στα όρια του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου, όπως αυτό καθορίζεται με την προηγούμενη παράγραφο καθορίζονται ως εξής:

 

1. α. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο 10 m και

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης περίπτωσης α. άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα, τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος ήταν άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του από [ΒΔ] 13-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους των οικοδομών του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου (ΦΕΚ 105/Δ/1969).

 

2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, ο συντελεστής δόμησης αυτών, το μέγιστο ύψος των οικοδομών και ο αριθμός των ορόφων ορίζεται κατά τομείς Α και Β όπως τα όριά τους καθορίζονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στα 2 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 79284/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

 

pd.30.12.88.1

 

α) Τομέας Α

 

Συντελεστής δόμησης: 2,10.
Ποσοστό κάλυψης: 90%.
Αριθμός ορόφων: 3.
Μέγιστο ύψος 11,50 m συμπεριλαμβανόμενης και της στέγης.

 

Ειδικότερα για το οικοδομικό τετράγωνο 104 (χώρος εκπαίδευσης) ορίζονται οι παρακάτω όροι δόμησης:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,6.
Ποσοστό κάλυψης: 70%.
Αριθμός ορόφων: 2.
Μέγιστο ύψος: 8,5 m.
Απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές: 5 m.

 

β) Τομέας Β

 

Συντελεστής δόμησης: 1,2.
Ποσοστό κάλυψης: 80%.
Αριθμός ορόφων: 2.
Μέγιστο ύψος: 8,5 m συμπεριλαμβανόμενης και της στέγης. Λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους επιτρέπεται μόνο η μια πλευρά του κτιρίου να έχει ύψος 10 m συμπεριλαμβανόμενης και της στέγης.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή μεσοπατώματος και σοφίτας χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και του μέγιστου ύψους του κτιρίου.

 

4. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται έτσι ώστε:

 

α. Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β. Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.

γ. Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων.

δ. Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή πρόχειρων και ευτελών κατασκευών και γενικά κατασκευών που είναι αντίθετες προς τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής.

 

7. Τα κτίρια καλύπτονται με κεκλιμένη στέγη κεραμοσκεπή με μέγιστη κλίση 30%, που δεν καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της επιφανείας του δώματος, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση μικρού δώματος (ταράτσας) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Η κατασκευή της στέγης και η επικεράμωση της ολοκληρώνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής εργασίας.

 

Η κατασκευή της είναι υποχρεωτική έστω και αν επάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής προβλέπεται στο μέλλον η κατασκευή επιπλέον ορόφου.

 

8. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, τη σύνθεση των όγκων του και επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς την κλίμακα του όγκου του κτιρίου, με τη διάσπασή του σε περισσότερα του ενός κτίρια, ώστε να προστατεύονται και να αναδεικνύονται τα υπάρχοντα όμορα παραδοσιακά κτίρια.

 

Επίσης η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει την αρχιτεκτονική μορφή των όψεων των κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά (σύγχρονα και παραδοσιακά) κτίρια και γενικά τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται το κτίριο (κλίμακα κτιρίου, αναλογίες των επί μέρους στοιχείων, χρησιμοποιούμενα υλικά, μέθοδο κατασκευής, χρωματική επεξεργασία).

 

9. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, στις περιφράξεις καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό. Δεν επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε δένδρα ή σε στύλους. Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων, εφόσον αυτές δεν καλύπτουν και δεν παραμορφώνουν αρχιτεκτονικά και ρυθμολογικά στοιχεία των κτιρίων (στηθαία, εξώστες, παραστάδες, αετώματα, γείσα).

 

10. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία (ανέγερση νέου κτιρίου, κατεδάφιση ετοιμόρροπου ή μη κτιρίου, επισκευή, αποκατάσταση, προσθήκη, καθαίρεση στοιχείων διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου) και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία και φωτογραφίες. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να προεγκρίνει, πριν από την οριστική μελέτη, προμελέτες ή να δώσει σχετικές οδηγίες για τα θέματα που της υποβάλλονται.

 

11. Κάθε εργασία διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων που εκτελείται από τη δημοτική αρχή εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και εναρμονίζεται με την υφισταμένη φυσιογνωμία της περιοχής.

 

12. Η ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων Οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Οργανισμού Διαχείρισης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας και άλλων διέπεται από τους κανόνες του παρόντος διατάγματος και πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

13. α. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Η αναστήλωση επιτρέπεται ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα που αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

β. Σε περίπτωση αποκατάστασης χαρακτηρισμένου ή χαρακτηριζομένου ως διατηρητέου κτιρίου, που έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις και υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για το ίδιο το κτίριο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των όψεων των κτιρίων της περιοχής.

 

γ. Αιτήσεις για ανέγερση νέων κτιρίων σε οικόπεδα που υπάρχουν κτίρια της προηγούμενης περίπτωσης β και για προσθήκες στα κτίρια αυτά, αποστέλλονται από την πολεοδομική υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει.

 

δ. Κατ' εξαίρεση από το προηγούμενο εδάφιο και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου επιτρέπονται προσθήκες κατ' επέκταση διατηρητέου κτιρίου περιορισμένων διαστάσεων, εφόσον κριθούν απαραίτητες για τη λειτουργική του κτιρίου.

 

ε. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίρια. Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των κτιρίων.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους. Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προσθήκες έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο, σταθερό ή συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία γράμματα, αριθμούς.

 

στ. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό ή εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων και στο χώρο που τα περιβάλλει καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

14. α. Στην εκτός σχεδίου περιοχή που βρίσκεται μέσα στα όρια του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση της γης με την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 20.000 m2.

 

γ. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μικρών κτισμάτων (αποθηκών) μεγίστης επιφάνειας 6 m2 που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες που προέρχονται από τη γεωργική χρήση της γης, σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον 4.000 m2 και σε απόσταση από τα τείχη των αρχαιολογικών μνημείων, τουλάχιστον 80 m και μόνο όταν δεν υπάρχει άλλο οποιουδήποτε είδους κτίσμα μέσα στο ίδιο γήπεδο.

 

Τα παραπάνω κτίσματα (αποθήκες) καλύπτονται υποχρεωτικά από κεκλιμένη στέγη που επικαλύπτεται από κεραμίδια βυζαντινού τύπου.
Η κλίση της στέγης ορίζεται από 22 έως 25%.
Το μέγιστο ολικό ύψος των αποθηκών ορίζεται σε 2,50 m μετρούμενο στο υψηλότερο σημείο της κεκλιμένης στέγης από τη φυσική στάθμη του περιβάλλοντος το κτίσμα εδάφους, σε όλες τις όψεις του κτίσματος.
Οι εξωτερικοί τοίχοι των αποθηκών κατασκευάζονται είτε από εμφανή φυσική πέτρα αρμολογημένη είτε από οποιοδήποτε άλλο υλικό, οπότε επιχρίζονται με αδρό κονίαμα λευκού χρώματος.
Τα κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου κάτω από τις αποθήκες και η κατασκευή οποιουδήποτε υπογείου χώρου.
Απαγορεύονται επίσης οποιουδήποτε είδους και έκτασης επεμβάσεις στο χώρο αυτό, όπως οδοποιία, εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεως ή τεχνικών έργων οποιασδήποτε υποδομής και έκτασης και γενικά η εκτέλεση εργασιών και δημιουργία εγκαταστάσεων, που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, εκτός των αναφερομένων στο εδάφιο β της παρακάτω περίπτωσης δ.

 

Επίσης από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται έργα που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και είναι απαραίτητη οπωσδήποτε στο χώρο αυτόν η εκτέλεσή τους.

 

Τα έργα αυτά εκτελούνται μετά από έγκριση των σχετικών μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ. Στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη. Επιτρέπονται όμως επισκευές μόνο για λόγους υγιεινής και ασφάλειας κατόπιν άδειας της πολεοδομικής αρχής μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων μετά από έγκριση της μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και την έκδοση σχετικής αδείας από την πολεοδομική αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.