Προεδρικό διάταγμα 30/5/85d - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του τμήματος της πόλης των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο) που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 567/Δ/1979) καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 100% για το ισόγειο και 80% για τους υπόλοιπους ορόφους. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το ακάλυπτο όριο του οικοπέδου ορίζεται σε 2 m. Επιτρέπονται ανοίγματα χώρου κύριας χρήσεως στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο. Η θέση του ακάλυπτου μπορεί να είναι διάφορη από την κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό οριζόμενη μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να επιβάλλει την αλλαγή της θέσεως του ακαλύπτου χώρου και την μείωση του ποσοστού κάλυψης τόσο στην περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής όσο και προσθήκης κατ' επέκταση σε διατηρητέο κτίριο εφόσον θίγονται στοιχεία του ίδιου του κτιρίου ή των ομόρων διατηρητέων κτιρίων.

 

3. Η επιφάνεια του ημιορόφου μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ποσοστό κάλυψης 50% της επιφάνειας του ισογείου και μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%) με την προϋπόθεση ότι η επιπλέον επιφάνεια θα υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης.

 

4. Υπόγειοι χώροι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σαν κατάστημα με την προϋπόθεση ότι θα υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

 

5. Μέγιστος συντελεστής δόμησης 3, 3.2 και 3.6 αντίστοιχα στις περιοχές που σημειώνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 5 του από 02-07-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 704/Δ/1994).

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για τις νέες κατασκευές καθορίζεται ανάλογα με τον συντελεστή δόμησης που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 5, ως ακολούθως:

 

α) Για την περιοχή με συντελεστή δόμησης 3, αριθμός ορόφων 4. Τρεις το πολύ στην πρόσοψη και 1 στην εσοχή.

β) Για την περιοχή με συντελεστή δόμησης 3.2, αριθμός ορόφων 4.

γ) Για την περιοχή με συντελεστή δόμησης 3.6, αριθμός ορόφων 5, 4 το πολύ στην πρόσοψη και 1 σε εσοχή.

 

Κατ' εξαίρεση επιβάλλεται:

 

α) Αριθμός ορόφων 2 στα ακίνητα Ερμού 85, Καπνικαρέας 3, Κολοκοτρώνη 54.

β) Αριθμός ορόφων 1 (ισόγειο) στο ακίνητο Πολυκλείτου 22.

γ) Αριθμός ορόφων 3 στο ακίνητο Καλαμιώτου 1 και Πλατεία Καπνικαρέας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 5 του από 02-07-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 704/Δ/1994).

 

7. Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει όπου λόγω εύρους οδού επιβάλλεται μικρότερος αριθμός ορόφων από τον προβλεπόμενο σ' αυτό το διάταγμα.

 

8. Το μέγιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου για τις νέες οικοδομές ορίζεται σε 4 m και το μέγιστο ελεύθερο ύψος των ορόφων 3 m.

 

9. Σε περίπτωση κατασκευής ανοικτού εξώστη στο ισόγειο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και το συνολικό ελεύθερο ύψος του ισογείου στη θέση του εξώστη και μόνο σ' αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 4.6 m.

 

10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πλην της κατασκευής στέγης.

 

11. Απαγορεύονται οι παρεκκλίσεις από το ύψος και το μέγιστο αριθμό ορόφων στην περιοχή που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

12. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής διατηρητέου κτιρίου επιβάλλεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού η ανακατασκευή των διατηρητέων καταστραφέντων τμημάτων ή του κτιρίου στην προηγούμενη μορφή τους.

 

Η ανακατασκευή επιβάλλεται και στα κτίρια που έχουν υποστεί καταστροφή πριν από την έκδοση του διατάγματος αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.