Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σύσταση Υπηρεσιών στις Περιφέρειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των μεταφερομένων, με το άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος, αρμοδιοτήτων συστήνεται σε κάθε Περιφέρεια Διεύθυνση Τουρισμού με έδρα την έδρα της Περιφέρειας, με εξαίρεση την Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της οποίας έδρα ορίζεται ο Βόλος. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συστήνονται δύο Διευθύνσεις Τουρισμού, η μία με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και η άλλη με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου.

 

Η Διεύθυνση Τουρισμού υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας. Είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στις Περιφέρειες με το άρθρο 14 του παρόντος και συγκροτείται, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδος, Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου από τα τμήματα:

 

α) Τουριστικών Εγκαταστάσεων,

β) Τουριστικών Επαγγελμάτων,

γ) Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

δ) Τουριστικής Ανάπτυξης

 

και στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου από τα τμήματα:

 

α) Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων και

β) Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

2. Τα τμήματα της προηγούμενης παραγράφου έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Τμήμα Τουριστικών Εγκαταστάσεων.

 

Στο Τμήμα Τουριστικών Εγκαταστάσεων ανήκει η αρμοδιότητα για την εποπτεία των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των ξενώνων νεότητας, καθώς και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.
Η χορήγηση όλων των εγκρίσεων και αδειών, καθώς και του ειδικού σήματος λειτουργίας των ως άνω τουριστικών επιχειρήσεων με εξαίρεση την άδεια σκοπιμότητας, τις εγκρίσεις καταλληλότητας και αρχιτεκτονικών σχεδίων των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που ανήκει στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού.
Η τήρηση μητρώου κατά κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων και η άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε εγγραφή στο μητρώο.
Η χορήγηση τίτλων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και η επιβολή των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε ξενώνες νεότητας.
Η μέριμνα για τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Η σύνταξη των υπηρεσιακών απόψεων για κάθε σχετική με τα πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα δίκη, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την αντιμετώπιση των δικών.
Η σφράγιση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων νεότητας.

 

β) Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων

 

Στο Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων ανήκει η αρμοδιότητα για την εποπτεία των Τουριστικών Γραφείων, των Γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, των Τουριστικών καταστημάτων, καθώς και κάθε άλλου τουριστικού επαγγέλματος - με εξαίρεση τους ξεναγούς που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και τους διερμηνείς, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Η χορήγηση όλων των εγκρίσεων και αδειών, καθώς και του ειδικού σήματος λειτουργίας των ως άνω τουριστικών επιχειρήσεων.
Η τήρηση μητρώου κατά κατηγορία τουριστικού επαγγέλματος και η άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε εγγραφή στο μητρώο.
Η χορήγηση διακριτικών τίτλων σε επιχείρηση τουριστικών επαγγελμάτων και η επιβολή των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων.
Η μέριμνα για τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Η σύνταξη των υπηρεσιακών απόψεων για κάθε σχετική με τα τουριστικά επαγγέλματα δίκη, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την αντιμετώπιση των δικών.
Η σφράγιση επιχειρήσεων τουριστικών επαγγελμάτων, που λειτουργούν μέσα στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

 

γ) Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.

 

Στο Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 

Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, των τουριστικών λιμένων, τουριστικών τραίνων, των ιαματικών πηγών τουριστικής σημασίας καθώς και κάθε τουριστικού επαγγέλματος, αφενός μεν προς διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής και συναφούς νομοθεσίας, αφετέρου δε προς διαπίστωση του λειτουργικού τους επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η λήψη κάθε αναγκαίου προληπτικού και κατασταλτικού μέτρου.
Η σύνταξη εμπεριστατωμένων εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβαση αντιγράφου αυτών στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.
Η συγκέντρωση και κατάταξη των παραπόνων των τουριστών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Η μελέτη και αξιολόγηση των ευρημάτων των ελέγχων, η προώθηση αρμοδίως των συμπερασμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

 

δ) Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 

Η στήριξη και ο συντονισμός των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Τουρισμού.
Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τουριστικές επενδύσεις μέσα στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα κίνητρα που παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η επισήμανση αντικινήτρων για τουριστικές επενδύσεις και η προώθηση σχετικών εισηγήσεων αρμοδίως.
Η συγκριτική μελέτη χρήσεων γης, η αξιολόγηση των χρήσεων για τουριστικές επενδύσεις, η επισήμανση περιοχών ιδιαιτέρου κάλλους προς τουριστική αξιοποίηση και η τήρηση βάσης δεδομένων σχετικών στοιχείων για την Περιφέρεια.
Η έκδοση των προβλεπόμενων ατομικών διοικητικών πράξεων για τα τουριστικά τρένα και τις ιαματικές πηγές.
Η συγκέντρωση στοιχείων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή άλλων λειτουργιών που δυσχεραίνουν την τουριστική ανάπτυξη και η προώθηση αρμοδίως σχετικής εισήγησης για τη λήψη μέτρων.
Κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά τον τουρισμό και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των λοιπών Τμημάτων.

 

ε) Τμήμα Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων ανήκουν οι αρμοδιότητες που προβλέπονται ανωτέρω να ασκούνται από τα Τμήματα Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων.

 

ζ) Τμήμα Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι αρμοδιότητες που προβλέπεται ανωτέρω να ασκούνται από τα Τμήματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

3. α) Συστήνονται Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού, τα οποία υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τουρισμού της Περιφέρειας, στους παρακάτω νομούς και νησιά, με έδρα την πρωτεύουσα του νομού ή του νησιού:

 

Κεφαλληνία, Ζάκυνθο,Λευκάδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Κω, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Άνδρο, Τήνο, Θήρα, Πάτμο, Μήλο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Καβάλα, Λάρισα.

 

Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού έχουν τοπική αρμοδιότητα το νομό ή το νησί όπου βρίσκεται η έδρα τους καθώς και κάθε άλλο νομό ή νησί της οικείας Περιφέρειας, όπως καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

β) Στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 

Παρέχουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες, κατευθύνσεις και πληροφορίες σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε ασκούντες τουριστικά επαγγέλματα, σχετικά με την έκδοση του σήματος λειτουργίας, τις λοιπές απαιτούμενες διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, την λειτουργία γενικά των επιχειρήσεων και την άσκηση των τουριστικών επαγγελμάτων.
Παραλαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων και ύστερα από έλεγχο της πληρότητάς τους τις προωθούν στην Διεύθυνση Τουρισμού για την έκδοση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων. Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα ελλείποντα δικαιολογητικά και στοιχεία και διαβιβάζουν σ' αυτούς κάθε έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού.
Διενεργούν Επιθεωρήσεις ή ελέγχους μετά από έγγραφη εντολή της Διεύθυνσης Τουρισμού. Ενημερώνουν την Διεύθυνση Τουρισμού για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και ζητούν την έγκριση για έλεγχο.
Παραλαμβάνουν τις υποβαλλόμενες εκθέσεις παραπόνων των πολιτών και τις διαβιβάζουν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού.
Ασκούν οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

4. α) Στη Διεύθυνση Τουρισμού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

β) Σε κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι των κλάδων αυτών, υπάλληλος του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επαγγελμάτων.

 

γ) Στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ορίζεται προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι των κλάδων αυτών, υπάλληλος του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επαγγελμάτων και εν ελλείψει τούτων υπάλληλος του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 2683/1999 όπως κάθε φορά ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.