Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στις Περιφέρειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες:

 

1. Αρμοδιότητες που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα.

 

α. Η εποπτεία των ξενώνων νεότητας (άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993)).

 

β. Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς τον σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές (άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του νόμου 2160/1993). Αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 τριμελούς επιτροπής αποφασίζει επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας.

 

γ. Η παραλαβή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 δήλωσης που αφορά ιδίως της τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις.

 

δ. Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων), πλην των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το οποίο αντικαθιστά την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις άδεια λειτουργίας για το κτίριο και την επιχείρηση (άρθρο 3 παράγραφος 3 νόμου 2160/1993, σε συνδυασμό με άρθρο 3 παράγραφος 5 ιδίου νόμου και άρθρα 11 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937 και 2 του από [ΒΔ] 27-04-1937 βασιλικού διατάγματος).

 

ε. Η τήρηση μητρώου των τουριστικών επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος το ειδικό σήμα λειτουργίας από τις Περιφέρειες (άρθρο 3 παράγραφος 3 νόμου 2160/1993).

 

στ. Η παραλαβή και ο έλεγχος των τιμολογίων των τουριστικών επιχειρήσεων (άρθρο 4 παράγραφος 7 του νόμου 2160/1993).

 

ζ. Η μέριμνα για την εκτύπωση, συμπλήρωση και αποστολή των καταλόγων των τιμών των ξενοδοχείων, οικοτροφείων και των για διάστημα μέχρι 90 ημερών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων (άρθρο 5 παράγραφος 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937, σε συνδυασμό με άρθρο 1 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1108/1938 και άρθρο 2 παράγραφος 7 εδάφιο πρώτο του νόμου 2160/1993).

 

η. Η έκδοση βεβαίωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 3 αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1957.

 

θ. Ο χαρακτηρισμός και η κατάταξη στις οικείες κατηγορίες των ξενοδοχείων, οικοτροφείων, πανδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων καθώς και ο υποβιβασμός αυτών, (άρθρο 11 παράγραφος 1 αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937, σε συνδυασμό με άρθρα 8 και 10 του από [ΒΔ] 27-04-1937 βασιλικού διατάγματος).

 

ι. Ο καθορισμός ως υποχρεωτικής της λήψης πρωινού και του ενός τουλάχιστον από τα δύο φαγητά (άρθρο 23 νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 νόμου [Ν] 642/1977).

 

ι)α. Η έκδοση και ανανέωση των πάσης φύσεως ατομικών διοικητικών πράξεων, ο έλεγχος των σχετικών όρων και κάθε άλλη σχετική διοικητική ενέργεια που προβλέπεται από την απόφαση 530992/1987 (ΦΕΚ 557/Β/1987) του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των τουριστικών εγκαταστάσεων, πλην των εγκαταστάσεων ειδικής Τουριστικής υποδομής.

 

ι)β. Η έγκριση των τίτλων των ξενοδοχείων, η έγκριση μεταβίβασης των τίτλων αυτών, η απόφαση για τον έχοντα επικρατέστερα δικαιώματα επί του τίτλου και η έγκριση της μετάφρασης του τίτλου (άρθρα 1, 2, 3 και του από [ΒΔ] 25-11-1937 βασιλικού διατάγματος).

 

ι)γ. Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (άδειας λειτουργίας) τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α/1979)).

 

ι)δ. Η απαιτούμενη για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων - την έγκριση της επιπλώσεως και του λοιπού κινητού εξοπλισμού των καταλυμάτων αυτών και της καταλληλότητας του κτιρίου και της αρχιτεκτονικής μελέτης αυτού καθώς και των προμελετών για τη στατική στερέωση και τις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις του (άρθρα 2 και 5 του προεδρικού διατάγματος 33/1979).

 

ι)ε. Η έγκριση των δηλουμένων τιμών κατόχων ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 33/1979).

 

ι)στ. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 14,111 β) του άρθρου μόνου της απόφασης 530269/1994 (ΦΕΚ 268/Β/1994) του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξαίρεση από την οικονομική επιβάρυνση μέρους των δωματίων επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων σε κορεσμένες περιοχές.

 

ι)ζ. Η έγκριση και ο καθορισμός των όρων μεταφοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (άρθρο 2 του από [ΒΔ] 31-01-1955 βασιλικού διατάγματος).

 

ι)η. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και η χορήγηση της σχετικής άδειας - ειδικού σήματος λειτουργίας (άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 392/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)).

 

ι)θ. Η έγκριση των διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης και η τήρηση μητρώου για τις χορηγούμενες άδειες και τους εγκρινόμενους διακριτικούς τίτλους των επιχειρήσεων αυτών (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 392/1976, σε συνδυασμό με άρθρο 3 παράγραφος 3 νόμου 2160/1993).

 

κ. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας (ειδικό σήμα λειτουργίας) ξενοδοχείων τύπου motel, ξενώνων, επιπλωμένων τουριστικών διαμερισμάτων και επαύλεων, η έγκριση του τοπογραφικού διαγράμματος και των σχεδιαγραμμάτων αυτών και η κατάταξή τους στις οικείες κατηγορίες (άρθρα 1, 5, 6 και 12 του από [ΒΔ] 30-03-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 71/Α/1959), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 768/1981 (ΦΕΚ 200/Α/1981)).

 

κ)α. Η χορήγηση αδειών σκοπιμότητας και καταλληλότητας προς εγκατάσταση κέντρων διακοπών και παραθερισμού, ο έλεγχος και η επιθεώρηση των κέντρων αυτών και η ανάκληση ή αναστολή της ισχύος των ανωτέρω αδειών (άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3, 6 και 8 του νόμου [Ν] 3185/1955 (ΦΕΚ 91/Α/1955)).

 

κ)β. Η κρίση για την ανεπάρκεια των εν ενεργεία εγκαταστάσεων και των μέσων γενικώς των κέντρων διακοπών και παραθερισμού κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3185/1955, η χορήγηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου άδειας και η κρίση για την ακαταλληλότητα των εκμεταλλευτών, διευθυντών και διαχειριστών των ως άνω κέντρων κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

 

κ)γ. Η διατύπωση προτάσεως για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς απασχολούμενους σε κέντρα διακοπών και παραθερισμού (άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3185/1955).

 

κ)δ. Ο χαρακτηρισμός των κτιρίων ως παραδοσιακών για την εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 

κ)ε. Η χορήγηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης (άρθρο 7 νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3594/1956 (ΦΕΚ 238/Α/1956)).

 

κ)στ. Η έγκριση των μετατροπών των υπαγόμενων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης μονάδων (άρθρο 8 απόφασης 9953/ΔIΟΝΟΣΕ/1789/1987 (ΦΕΚ 719/Β/1987), Υπουργού Εθνικής Οικονομίας).

 

κ)ζ. Η χορήγηση ειδικής άδειας για τη λειτουργία κέντρων παραθερισμού γυμνιστών, μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπο αρμοδίων Νομαρχιακού Συμβουλίου και δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στα ως άνω κέντρα και η ανάκληση της αδείας τους (άρθρα 1 παράγραφος 2, 2 παράγραφος 1 και 3 του νόμου 1399/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983)).

 

2. Αρμοδιότητες που αφορούν τουριστικά γραφεία και συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις.

 

α. Οι αρμοδιότητες των οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σχετικά με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 και 15 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996), με εξαίρεση εκείνες που μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

β. Η θεώρηση και ο έλεγχος που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 2446/1996.

 

γ. Η έγκριση του διακριτικού τίτλου των τουριστικών γραφείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια, η καταχώρηση των συμφωνιών για τη μεταβίβαση των τίτλων και η τήρηση του μητρώου των τίτλων (άρθρο 2 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)).

 

δ. Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (άδειας λειτουργίας) τουριστικών γραφείων (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 393/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 288/1991 (ΦΕΚ 102/Α/1991)).

 

ε. Η εξέταση από υπάλληλο της Περιφέρειας, οριζόμενο από το Γενικό Γραμματέα αυτής κατά προτίμηση από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Τουρισμού, της γνώσης της Ελληνικής ή άλλης Κοινοτικής γλώσσας (άρθρο 4 παράγραφος 1 νόμου [Ν] 393/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 288/1991).

 

στ. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 393/1976, σχετικά με την ανάκληση, κατάπτωση κ.λ.π. της εγγυήσεως της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.

 

ζ. Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (άδεια λειτουργίας) υποκαταστήματος τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού (άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 393/1976).

 

η. Η προαγωγή αδείας γραφείου εσωτερικού τουρισμού, ο υποβιβασμός αδείας γραφείου γενικού τουρισμού και οι λοιπές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 393/1976.

 

θ. Η έγκριση εκδρομών στην αλλοδαπή και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2)α του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 393/1976.

 

ι. Η έκδοση αδείας χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων και των καταστημάτων του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 436/1961 (ΦΕΚ 111/Α/1961) ως τουριστικών και χρησιμοποίησης του όρου τουριστικού (άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 436/1961). Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 436/1961 εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συντάσσονται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, οριζόμενους από τον Προϊστάμενο αυτής.

 

ι)α. Η εξέταση της γνώσης ξένης γλώσσας, από υπάλληλο της Περιφέρειας οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα αυτής κατά προτίμηση από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Τουρισμού, προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας της οικείας επιχείρησης (άρθρο μόνο αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 537/1994 (ΦΕΚ 839/Β/1994), 514701/1994 (ΦΕΚ 704/Β/1994) και 514703/1994 (ΦΕΚ 704/Β/1994) και άρθρο 1 παράγραφος 3)ε της κοινής απόφασης 514170/64/1995 (ΦΕΚ 386/Β/1995), των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών).

 

ι)β. Η μείωση του ελάχιστου αριθμού αυτοκινήτων για άγονες νησιωτικές περιοχές (παράγραφος 1)δ της κοινής απόφασης Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών 514170/64/1995 (ΦΕΚ 386/Β/1995)).

 

ι)γ. Η χορήγηση και αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας, η έγκριση ιδρύσεως υποκαταστήματος και η χορήγηση και αφαίρεση του ειδικού σήματος, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών των επιχειρήσεων εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνευ οδηγού, η θεώρηση και η έγκριση αναθεώρησης των τιμολογίων των επιχειρήσεων αυτών, η κατάπτωση της προβλεπόμενης για τη χορήγηση του ειδικού σήματος εγγυήσεως και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων (άρθρα 1, 2, 3, 8, 11 και 13 της κοινής απόφασης 514170/1995 (ΦΕΚ 386/Β/1995) των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών).

 

ι)δ. Η παραλαβή των υποβαλλομένων τιμολογίων κατ' άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 392/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976).

 

3. Αρμοδιότητες που αφορούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο.

 

α. Η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους της Περιφέρειας στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο τουρίστες εντός της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993.

 

β. Ο έλεγχος της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων και η άμεση σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες που έχουν καθοριστεί με την απόφαση Τ/3846/1997 (ΦΕΚ 966/Β/1997) του Υπουργού Ανάπτυξης, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου 2160/1993, καθώς και οι αρμοδιότητες που καθορίζονται εκάστοτε με όμοια απόφαση (παράγραφος 9 εδάφιο τελευταίο του άρθρου 31 και παράγραφος 5 του άρθρου 37 του νόμου 2160/1993).

 

γ. Ο έλεγχος των σχεδίων του τουριστικού λιμένα και των εγκαταστάσεων αυτού και η αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων) της σχετικής έκθεσης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα (άρθρο 31 παράγραφος 8 του νόμου 2160/1993).

 

δ. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937.

 

ε. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 5394/1932 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του νόμου [Ν] 4377/1929 περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αρμοδιότητες, σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους τήρησης των όρων υγιεινής, καθαριότητας και παροχής ανέσεων και ευμάρειας ξενοδοχείων, οικοτροφείων, εστιατορίων και κάθε μέσου που εξυπηρετεί την εσωτερική και εξωτερική τουριστική κίνηση της Χώρας. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται συμμετοχή σε επιτροπές αντιπροσώπων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, συμμετέχει υπάλληλος της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, οριζόμενος από το Γενικό Γραμματέα αυτής

 

στ. Ο καθορισμός του ποσού της αποζημιώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 21 της απόφασης 503007/1976 του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία κυρώθηκε με το όρθρο 8 του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986).

 

4. Αρμοδιότητες που αφορούν τις ιαματικές πηγές.

 

α. Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών, οι οποίες δεν έχουν περιέλθει στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το νόμο 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως ισχύει (άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2188/1920).

 

β. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στους εκμεταλλευόμενους ιαματικές πηγές τουριστικής σημασίας (άρθρο 7 νόμου [Ν] 2188/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 νόμου [Ν] 4086/1960, (ΦΕΚ 112/Α/1960), άρθρο 4 του από [ΒΔ] 23-04-1923 βασιλικού διατάγματος, άρθρο 23 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1169/1938, σε συνδυασμό με άρθρο 2 παράγραφος 3 νόμου [Ν] 1624/1954).

 

γ. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις εκμεταλλεύσεις ιαματικών πηγών τουριστικής σημασίας (άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2188/1920, άρθρα 7 και 8 του από [ΒΔ] 23-04-1923 βασιλικού διατάγματος, άρθρο 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 828/1948).

 

δ. Η κήρυξη εκπτώτου του ενοικιαστή εκμεταλλεύσεως ιαματικής πηγής μετά από γνώμη τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αυτής.

 

ε. Η αναστολή ή η ανάκληση της αδείας λειτουργίας (άρθρα 9 και 12 του από [ΒΔ] 23-04-1923 βασιλικού διατάγματος).

 

στ. Ο έλεγχος των μεταβολών του προσώπου του εκδοχέα της επιχείρησης και του τεχνικού διευθυντή ιαματικής πηγής (άρθρο 15 του από [ΒΔ] 23-04-1923 βασιλικού διατάγματος).

 

ζ. Ο καθορισμός της αρμόδιας αρχής για την άσκηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4844/1930 αρμοδιοτήτων σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης εδάφους εντός προστατευτικής περιοχής ιαματικής πηγής και η χορήγηση άδειας εκτελέσεως έργων μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αυτής (άρθρο 2 του νόμου [Ν] 4844/1930).

 

η. Η αναστολή εκτελέσεως έργων που μπορούν να παραβλάψουν ιαματική πηγή (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 4844/1930) και η απαγόρευση ή η διακοπή έργων μετά από σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αυτής (άρθρο 6 του νόμου [Ν] 4844/1930).

 

θ. Η άδεια αναμίξεως ιαματικού ύδατος με κοινό ή θαλάσσιο ή άλλες ουσίες (άρθρο 24 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1169/1938).

 

ι. Η πρόταση για τον καθορισμό από τον Υπουργό Ανάπτυξης του καταβλητέου παραβόλου από τον ανάδοχο εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών (άρθρο 6 αναγκαστικός νόμος [Ν] 828/1948, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 αναγκαστικού νόμου [Ν] 1813/1951).

 

ι)α. Ο καθορισμός της περί την ιαματική πηγή ζώνης εμφανίσεως και η υπόδειξη των ενδεικνυόμενων προς εκτέλεση έργων καθώς και η αντικατάσταση των μελών των τοπικών επιτροπών λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών (άρθρο 21 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1169/1938).

 

ι)β. Η παροχή γνώμης προκειμένου να ρυθμιστούν διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών και γεωθερμικού δυναμικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων (άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α/1984)).

 

ι)γ. Οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ως αρμόδιας αρχής για τις ιαματικές χρήσεις και τις χρήσεις αναψυχής των υδατικών πόρων (άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση ζ νόμου 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987)) και ειδικότερα η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τις παραπάνω χρήσεις (άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 1739/1987), η χορήγηση άδειας χρήσης νερού και η ανάκληση αυτής (άρθρο 9 παράγραφος 1 και 6 του νόμου 1739/1987), η τήρηση αρχείου αδειών και η ενημέρωση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας (άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.16/5813/1989 (ΦΕΚ 383/Β/1989)).

 

5. Αρμοδιότητες που αφορούν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

α. Η σφράγιση των τουριστικών επιχειρήσεων (άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση β του νόμου 2160/1993 και άρθρο 27 παράγραφος 3 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998)).

 

β. Η επιβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις προστίμων και λοιπών διοικητικών κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας και στους ασκούντες τουριστικά επαγγέλματα (ιδίως άρθρο 4 του νόμου 2160/1993, όπως συμπληρώθηκε με άρθρο 27 του νόμου 2636/1998, παράγραφοι 21, 22, 23, 24 και 25 απόφασης 530269/1994 Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, άρθρο 11 νόμου [Ν] 393/1976, άρθρα 8 και 9 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 392/1976, άρθρο 2 νόμου [Ν] 642/1977, άρθρο 15 του νόμου 711/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2446/1996, αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937, αναγκαστικού νόμου [Ν] 1108/1938, άρθρο 2 παράγραφος 8, άρθρο 4 παράγραφος 4 και άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 νόμου [Ν] 3185/1955, άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 της απόφασης Α 9953/ΔIΟΝΟΣΕ/1789/1987 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας), με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 710/1977 (ΦΕΚ 283/Α/1977) διοικητικές κυρώσεις. Οι προβλεπόμενες από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 642/1977 κυρώσεις επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας και από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, αντίστοιχα, στην προβλεπόμενη δε από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχουν, αντί των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας.

 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 15 του νόμου 711/1977, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2446/1996, επιβάλλοντας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας τα πρόστιμα και από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι λοιπές στην προβλεπόμενη δε από την παράγραφο 3)β του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχει, αντί του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

Στην προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 642/1977 επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από το Γενικό Γραμματέα αυτής.

 

γ. Η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στα τουριστικά γραφεία (άρθρα 10 και 11 του νόμου [Ν] 393/1976 και άρθρα 6 και 8 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 339/1996, ΦΕΚ 225/Α/1996). Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού, στην προβλεπόμενη δε από το άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 393/1976 τριμελή επιτροπή μετέχει ως Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

δ. Η δημοσίευση των επιβαλλόμενων ποινών σε ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά επαγγέλματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1108/1938. Στην προβλεπόμενη στο παραπάνω άρθρο επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής, χρέη εισηγητή δε εκτελεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου κατά περίπτωση Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.

 

ε. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής των Τουριστικών Γραφείων για παραβάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 710/1977.

 

6. Λοιπές αρμοδιότητες

 

α. Ο καθορισμός της αφετηρίας, της διαδρομής και των στάσεων και η έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία τουριστικών τραίνων (άρθρο 30 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 2636/1998). Η ανακοίνωση του διαμορφούμενου κάθε φορά κομίστρου των τουριστικών τραίνων γίνεται στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 30 παράγραφος 4 νόμου 2636/1998).

 

β. Η παροχή γνώμης για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία γίνεται η χωροθέτηση των κατασκηνώσεων των φορέων κοινωνικού χαρακτήρα (άρθρο 2 παράγραφος 9 του νόμου 2160/1993).

 

γ. Ο χαρακτηρισμός περιόδων συνωστισμού (άρθρο 5 εδάφιο τελευταίο του από [ΒΔ] 01-11-1938 βασιλικού διατάγματος).

 

δ. Οι εγκρίσεις, βεβαιώσεις και λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στην απόφαση 406912/4660/1995 του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1041/Β/1995).

 

ε. Η ειδική γνωμάτευση της περίπτωσης β ΙΙ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998, για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 700.000.000 δραχμών και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του 1.000.000.000 δραχμών.

 

στ. Η έγκριση για την πλήρωση των προδιαγραφών που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 21 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 για τις αναφερόμενες στην ίδια αυτή παράγραφο μονάδες, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των επενδύσεων ή και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το ποσό των 700.000.000 δραχμών και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του 1.000.000.000 δραχμών.

 

ζ. Η διατύπωση θέσεων - απόψεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τουριστικές δραστηριότητες (άρθρο 2 παράγραφος 3 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 24635/1995 (ΦΕΚ 755/Β/1995)).

 

η. Η παροχή γνώμης για την κατάρτιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όταν η διαδικασία κινείται από Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983)).

 

θ. Η παροχή γνώμης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων ή νομικών ή φυσικών προσώπων και πηγών ύδατος (άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4377/1929).

 

ι. Η υποβολή προτάσεως για παραχώρηση δημοσίου κτήματος (άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4377/1929).

 

ι)α. Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου ή Μονών (άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4377/1929).

 

ι)β. Η παροχή αιτιολογημένης γνώμης για τον καθορισμό λατομικών περιοχών (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίου του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993)).

 

ι)γ. Η παροχή αιτιολογημένης γνώμης για την εκμίσθωση δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών ή για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών, υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (άρθρο 10 παράγραφος 3 του νόμου 1428/1984 και άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977)) και η πρόταση για την ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης ή για την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 11 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 2115/1993).

 

ι)δ. Η έκδοση της απόφασης υπαγωγής ξενοδοχειακών μονάδων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις του νόμου 1652/1986 για τη χρονομεριστική μίσθωση και η ανάκληση της απόφασης αυτής (άρθρα 1 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 1 του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986)).

 

ι)ε. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης (άρθρο 4 παράγραφος 1 νόμου 1652/1986 και άρθρο 10 παράγραφος 2 της απόφασης Α 9953/ΔIΟΝΟΣΕ/1789/1987 (ΦΕΚ 719/Β/1987), του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας) καθώς και η θεώρηση των βιβλίων καταχώρησης των συμβάσεων αυτών (άρθρο 3 παράγραφος 4 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης).

 

ι)στ. Ο έλεγχος και η θεώρηση των συμβολαίων που συνάπτονται μεταξύ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού και ο έλεγχος της ημερήσιας κίνησης και χρέωσης πελατών των επιχειρήσεων αυτών (άρθρο 16 της απόφασης 503007/1976 του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1652/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.