Προεδρικό διάταγμα 31/3/08b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του παραπάνω οικισμού καθορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ ως εξής:

 

1. Τομέας Ι (συνεκτικά τμήματα οικισμού).

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Τομέας ΙΙ (αραιοδομημένα τμήματα οικισμού).

Ελάχιστο εμβαδόν: 1200 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, τα οποία υπήρχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με τις διαστάσεις που είχαν.

 

Β. Και για τους δύο τομείς ισχύουν τα παρακάτω:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50 %.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 100 m2: 1
Για το τμήμα του οικοπέδου από 100 έως 200 m2: 0,6
Για το τμήμα του οικοπέδου από 200 m2 και άνω: 0,4

 

3. Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων κατοικίας: 400 m2.

 

4. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ισχύουν οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 (κάλυψη και συντελεστής δόμησης) χωρίς περιορισμό στη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2 m για τη στέγη, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική. Το ύψος μετράται από την διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους.

 

6. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου δεν εφάπτεται στα πλάγια ή πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 m από τα όρια του οικοπέδου. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 0,40 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 m τουλάχιστον.

 

7. Για τον Τομέα Ι η γραμμή δόμησης ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό ισχύει. Για τον Τομέα ΙΙ ο προβλεπόμενος από το άρθρο 6 του ως άνω προεδρικού διατάγματος κοινόχρηστος χώρος (νεοανοιγόμενοι δρόμοι) πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 8,00 m. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, η κάλυψη του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβεί το 50% και η αύξηση της συνολικής επιφάνειας τα 100 m2.

 

8. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων ορίζεται σε:

 

α) 2,50 m από το όριο του δρόμου.

 

β) 3 m από το όριο των δρόμων Κουρούτα - Παπακασελά, κάθετος προς την Παραλιακή Οδό (που οδηγεί στην πλατεία του οικισμού) και Κουρούτα - Άγιος Αθανάσιος και Κουρούτα (Άγιος Αθανάσιος) - Εθνική Οδός.

 

γ) 20 m από το όριο της παραλιακής οδού (μεταξύ των σημείων 6-7, 7-8).

 

Γ. Ειδικοί όροι δόμησης

 

1. Η επικάλυψη των κτιρίων γίνεται με στέγη από κεραμίδια, τετράρριχτη ή δίρριχτη, με κλίση μέχρι 35%.

 

2. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή περιμετρικών ανοικτών εξωστών καθ' όλο το μήκος των όψεων. Η έκτασή τους μπορεί να καταλαμβάνει μέχρι το μισό μήκος της όψης και το πλάτος που προεξέχει από την όψη του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,50 m.

 

3. Οι όψεις των κτιρίων πρέπει να έχουν χρώμα λευκό, ώχρα και απαλές αποχρώσεις των γήινων χρωμάτων.

 

4. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστών στηθαίων. Τα κιγκλιδώματα εξωστών και κλιμάκων πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλο ή μέταλλο απλής διατομής, με χρώματα συγγενή προς αυτά του περιβάλλοντος και πάντως όχι στο φυσικό χρώμα του αλουμινίου ή χρυσαφί.

 

5. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της πέτρας σαν δομικού υλικού των κτιρίων και περιφράξεων. Απαγορεύονται οι γύψινες εξωτερικές διακοσμήσεις των κτιρίων.

 

6. Οι περιφράξεις μπορούν να κατασκευάζονται συμπαγείς μέχρι ύψους 1,00 m και από εκεί και πάνω, μέχρι το επιτρεπόμενο ύψος των 2,50 m σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, να προβλέπεται η κατασκευή κιγκλιδώματος απλής μορφής με χρώματα όπως ανωτέρω.

 

Δ. Γενικές διατάξεις

 

1. Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης μέσα στα όρια του οικισμού. Έξω από το όρια του οικισμού ισχύουν οι διατάξεις της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της παραλιακής περιοχής Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Ηλείας. (Το από 03-09-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1161/Δ/1993)).

 

2. Οικοδομικές άδειες για κτίσματα σε οικόπεδα που εφάπτονται στο ρέμα της Περιηγητικής εκδίδονται βάσει του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/1989) Δόμηση κοντά σε ρέματα.

 

3. Η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και των δοχείων αποθήκης νερού γίνεται έτσι ώστε να εντάσσονται στην κλίση της στέγης και να μην προεξέχουν από αυτήν ή σε επιλεγμένα μέρη του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, ώστε να μην είναι ορατά από τους χώρους προσπέλασης σ' αυτόν.

 

4. Η τοποθέτηση τεντών - προστεγασμάτων στις περιπτώσεις καταστημάτων, χώρων αναμονής ατόμων και κέντρων αναψυχής γίνεται μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών και διαφημιστικών πινακίδων στη στέγη, στα στηθαία των εξωστών και των κλιμάκων καθώς και η τοποθέτηση ικριωμάτων γενικά στις στέγες των κτιρίων, στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων και στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 

6. Επιτρέπεται η ανάρτηση στις όψεις των καταστημάτων επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων στην Ελληνική γλώσσα, που δεν αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Επιβάλλεται η εγκατάσταση μιας μόνο κεραίας τηλεόρασης ανά κτίριο.

 

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.