Προεδρικό διάταγμα 31/5/86 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2

 

2. Κοιτά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που βρίσκονται μέσα στην περιοχή που καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 27540/906/1986 απόφαση ως πυκνοδομημένη και που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2 και

 

β) δημιουργούνται από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με οποίες διαστάσεις έχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 απόφασης (ΦΕΚ 260/Δ/1989).

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάλυψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 25 m2 και ελάχιστες διαστάσεις 4 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 5, ορίζεται συντελεστής δόμησης 2.4 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70%.

 

α) Στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης και

 

β) Για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον δεν προκύπτει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη των 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 απόφασης (ΦΕΚ 260/Δ/1989).

 

7. α) Μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

β) Σε περίπτωση εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται μέγιστο ύψος των κτιρίων 10.5 m.

 

γ) Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με κλίση μέχρι 30% και ύψος μέχρι 2 m.

 

δ) Σε περίπτωση κατασκευής στο ισόγειο καταστήματος μι ανοικτό εξώστη ή κατασκευής του κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

8. Οι παρακάτω δύο τύποι οικοδομικών τετραγώνων δομούνται με τους εξής ειδικούς περιορισμούς:

 

pd.31.5.86.2

 

Τύπος 1: Τα κτίσματα εφάπτονται του πίσω ορίου του οικοπέδου επειδή τόσο οι δρόμοι όσο και οικοδομικά τετράγωνα είναι στενά.

 

Τύπος 2: Τα κτίσματα τοποθετούνται επί της οικοδομικής γραμμής έτσι δρόμοι ώστε να σχηματίζεται ενιαίος ακάλυπτος χώρος στο εσώτερο του οικοδομικού τετραγώνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/21743/671/1989 απόφασης (ΦΕΚ 260/Δ/1989).

 

9. Τα οικοδομικά τετράγωνα κατατάσσονται στους 2 τύπους ως εξής σε κάθε πινακίδα:

 

Πινακίδα 1412

Τύπος Οικοδομικού Τετραγώνου

Οικοδομικά Τετράγωνα

1

1016, 1022

2

1028, 1033

Πινακίδα 1413

1

1007, 1009, 1016, 1126, 1217, 1221, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237,  1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1298

2

-

Πινακίδα 1512

1

802, 809, 830, 832, 1103, 1105, 1169, 1188

2

-

Πινακίδα 1513

1

1103, 1105, 1126, 1133, 1139, 1140, 1147, 1148, 1169, 1117

2

-

Πινακίδα 1514

1

-

2

-

Πινακίδα 1612

1

807, 808, 809, 813, 816, 832, 833, 834, 836, 838, 850

2

-

Πινακίδα 1613

1

-

2

-

Πινακίδα 1712

1

-

2

-

Πινακίδα 1315

1

1344, 1345, 1346, 1348

2

1350

Πινακίδα 1414

1

1232, 1233, 1255, 1257, 1260, 1261, 1264, 1265, 1267, 1270, 1278, 1280, 1282, 1283, 1285, 1286, 1306, 1312, 1316, 1317, 1333, 1343

2

1259

Πινακίδα 1314

1

1286, 1287, 1309, 1316, 1317, 1345, 1306

2

-

Πινακίδα 1313

1

1251, 1256, 1257, 1287, 1289, 1290

2

-

Πινακίδα 1316

1

1412

2

-

Πινακίδα 1216

1

-

2

-

Πινακίδα 1515

1

-

2

-

Πινακίδα 1415

1

1333, 1338, 1342, 1343, 1344, 1356, 1357, 1358, 1353

2

1354

 

10. Στο χαρακτηριζόμενο χώρο για ανέγερση εκκλησίας (ΟΤ 1381) ως το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κυρίως μόνον κτίσματος της εκκλησίας καθορίζεται σε 15 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.