Προεδρικό διάταγμα 326/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το εδάφιο θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 1/1986 προστίθενται τα εδάφια ι', ι)α', ι)β', ι)γ', ι)δ' και ι)ε' ως ακολούθως:

 

{ι) Η επιχορήγηση, καθώς επίσης η ηθική, η οικονομική και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενίσχυση νομικών προσώπων ή φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για δραστηριότητές του που αφορούν το Αιγαίο.

 

ι)α) Η οργάνωση, καθώς και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με αντικείμενο το χώρο του Αιγαίου. Με απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ι)β) Η θεσμοθέτηση και χορήγηση βραβείων ή υλικών αμοιβών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προβολή του χώρου του Αιγαίου.

 

ι)γ) Η παραγωγή ή αναπαραγωγή εκδόσεων, τηλεοπτικών παραγωγών, CD και άλλων οπτικοακουστικών μέσων για την προβολή του χώρου του Αιγαίου.

 

ι)δ) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ίδρυση νομικών προσώπων για την υλοποίηση σκοπών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ι)ε) Η ανάθεση μελετών και υπηρεσιών, η προμήθεια αγαθών καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης δημοσίων έργων κατά τις κείμενες διατάξεις.}

 

2. Η περίπτωση στ)στ' του εδαφίου ε' και η περίπτωση ε)ε' του εδαφίου η' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 1/1986 καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.