Προεδρικό διάταγμα 1/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Αιγαίου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Η ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στην περιφέρειά του και ο συντονισμός των φορέων κρατικής δραστηριότητας για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται ειδικότερα η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Νομαρχιών και των λοιπών περιφερειακών πολιτικών δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα που δεν εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης.

 

β) Η μελέτη και εισήγηση στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων θεσμικών και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο του Αιγαίου, όπως καθορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 1, με σκοπό την ασφάλεια της περιοχής και την ισόρροπη με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξή της.

 

γ) Η ανάδειξη και προβολή της αιγιοπελαγίτικης πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομίας, όπως διαμορφώθηκε από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήμερα, αν αδιάσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού.

 

δ) Η συγκέντρωση, η μελέτη και γενικά η επεξεργασία στοιχείων για την, παράλληλα προς τα άλλα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, του τουρισμού, των συγκοινωνιών, της έρευνας, προστασίας, αξιοποίησης και προβολής της εθνικής κληρονομίας και γενικά την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της περιφέρειάς του.

 

ε) Η εισήγηση της πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και η εισήγηση συνολικού περιφερειακού προγράμματος του Αιγαίου για την ένταξή του στα διάφορα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας ύστερα από ενημέρωση του Υπουργείου Αιγαίου από τα άλλα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για τα προγράμματά τους που αφορούν την περιφέρεια του Αιγαίου.

 

στ) Η κατάρτιση αυτοτελών ετησίων ή πολυετών προγραμμάτων των δημοσίων επενδύσεων για την εκτέλεση των ειδικότερων προγραμμάτων του, του εδαφίου δ και η υποβολή τους στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 816/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Συντονισμού (ΦΕΚ 261/Α/1977) και του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση δ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 (ΦΕΚ 157/Α/1985), Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

ζ) Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους για την εκπόνηση τουριστικών προγραμμάτων που αφορούν την περιφέρεια Αιγαίου φορείς και η παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής τους στα πλαίσια της τουριστικής πολιτικής που χαράσσει κάθε φορά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

η) Η μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση στην κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τα άλλα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα ή στους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς, νέων μεθόδων οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του Αιγιοπελαγίτικου χώρου με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας, ευρυθμίας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία τους και η ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος πληροφορικής στην περιφέρειά του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση των Υπηρεσιών αυτών και της περιφέρειάς του.

 

θ) Η μελέτη, οργάνωση και συντονισμός της δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών για την προστασία και την ασφάλεια γενικά του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου και ειδικότερα την προστασία του από την αρχαιοκαπηλία, τα ναρκωτικά, τη λαθρεμπορία, την παράνομη αλιεία και την ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καθ' ύλην Υπουργεία.

 

ι) Η επιχορήγηση, καθώς επίσης η ηθική, η οικονομική και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενίσχυση νομικών προσώπων ή φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για δραστηριότητές του που αφορούν το Αιγαίο.

 

ια) Η οργάνωση, καθώς και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με αντικείμενο το χώρο του Αιγαίου. Με απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ι)β) Η θεσμοθέτηση και χορήγηση βραβείων ή υλικών αμοιβών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προβολή του χώρου του Αιγαίου.

 

ι)γ) Η παραγωγή ή αναπαραγωγή εκδόσεων, τηλεοπτικών παραγωγών, C.D. και άλλων οπτικοακουστικών μέσων για την προβολή του χώρου του Αιγαίου.

 

ι)δ) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ίδρυση νομικών προσώπων για την υλοποίηση σκοπών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ι)ε) Η ανάθεση μελετών και υπηρεσιών, η προμήθεια αγαθών καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης δημοσίων έργων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 326/2000 (ΦΕΚ 267/Α/2000).

 

2. Οι αρμοδιότητες της προηγουμένης παραγράφου ασκούνται χωρίς να παραβλάπτονται εκείνες των περιφερειακών κρατικών οργάνων και ιδιαίτερα των Νομαρχιών ή οι αρμοδιότητες ελέγχου των κεντρικών οργάνων των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργείων πάνω στα όργανα αυτά.

 

3. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Εμπορικής Ναυτιλίας που έχουν ως αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου ανακατανέμονται έτσι ώστε στο Υπουργείο Αιγαίου περιέρχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες με τον περιορισμό, αντίστοιχα στην περιφέρεια αυτή των αρμοδιοτήτων, των πιο πάνω Υπουργείων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγμα αυτό.

 

α) Από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης. Η αρμοδιότητα συντονισμού και κατεύθυνσης των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, ειδικότερα η ευθύνη για το συντονισμό και την κατεύθυνση των Νομαρχιών σ ό,τι αφορά τη σχεδίαση έκτακτης ανάγκης (άρθρο 5 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 17/1974 περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΦΕΚ 236/Α/1974).

 

β) Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

α)α) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ενταγμένων στα προγράμματα της περιφέρειάς του έργων και ο συντονισμός της εκτέλεσης αυτών (άρθρο 40 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 816/1977).

 

β)β) Η υπαγωγή των παραγωγικών επενδύσεων στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα στις διατάξεις των νόμων 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982) και 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983) πέραν του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου 1262/1982 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του νόμου 1360/1983. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982 για τα πιο πάνω θέματα λειτουργεί στα πλαίσια του Υπουργείου Αιγαίου και συνιστάται με κοινή απόφαση των Υπουργών εθνικής οικονομίας και Αιγαίου. Ως τη σύσταση της η πιο πάνω αρμοδιότητα εξακολουθεί να ασκείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

γ) Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

α)α) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων προστασίας των υπερηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 162/1973 περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων (ΦΕΚ 227/Α/1973) και άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 544/1977.

 

β)β) Η μέριμνα για την επέκταση κοινωνικής προστασίας σε παλιννοστούντες ομογενείς (άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α/1973)).

 

γ)γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας επαναπατριζόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 περιπτώσεις α)α και β)β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 544/1977, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4377/1964, περί ειδικών μέτρων προστασίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4378/1964 περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων και άλλων σχετικών διατάξεων.

 

δ)δ) Η αρωγή με σκηνές, λοιπά εφόδια και υλικά σε περίπτωση έκτακτων αναγκών στην περιφέρεια του Αιγαίου και η παροχή βοηθημάτων στους πληττόμενους από έκτακτα γεγονότα (άρθρα 1 και 2 του νόμου 1331/1983, (ΦΕΚ 30/Α/1983) άρθρο 5 παράγραφος 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 356/1971 (ΦΕΚ 105/Α/1971) και άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 544/1977, παράλληλα με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

δ) Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

α)α) Η οργάνωση γυμναστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια του Αιγαίου. Η διακίνηση με δανεισμό εκπαιδευτικών ταινιών (άρθρα 18 παράγραφος 2 εδάφιο γ και 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 147/1976 περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 56/Α/1976).

 

β)β) Η μέριμνα για τη βράβευση μαθητικών λογοτεχνικών έργων και η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου (άρθρο 10 παράγραφος 1 και 2 του νόμου [Ν] 817/1978) περί ρυθμίσεων ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων.

 

ε) Από το Υπουργείο Πολιτισμού

 

α)α) Η παρακολούθηση, μελέτη και λήψη μέτρων για την προώθηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην καλλιέργεια των Ελληνικών γραμμάτων και μέσω αυτών στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής Αιγαίου.

 

Η για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των Ελληνικών γραμμάτων στην περιοχή αυτή παροχή βραβεύσεων, χορηγιών και λοιπών μέσων (άρθρο 18 παράγραφος 2 εδάφιο α περιπτώσεις α)α και γ)γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 320/Α/1977).

 

β)β) Η παρακολούθηση μελέτη και λήψη μέτρων για την προώθηση γενικά των θεμάτων που αναφέρονται στην ενίσχυση των καλών τεχνών στην περιοχή του Αιγαίου, με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19, παράγραφος 2 εδάφιο γ (α)α, β)β, γ)γ, δ)δ, θ)θ, ι)ι και ι)α)ι)α), εδάφιο δ (περιπτώσεις α)α, β)β, γ)γ, και δ)δ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977, σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, διατήρηση και προβολή γενικά των στοιχείων Λαϊκού Πολιτισμού της περιοχής του Αιγαίου, με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 εδάφια α και β (περιπτώσεις α)α, β)β, δ)δ, ε)ε) προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού που παρέχει στο Υπουργείο Αιγαίου τις αναγκαίες τεχνικές διευκολύνσεις.

 

δ)δ) Η μελέτη, οργάνωση και εποπτεία εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων με την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 εδάφια β (περιπτώσεις β)β, γ)γ, δ)δ και εδάφιο γ (περιπτώσεις β)β και γ)γ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού που παρέχει στο Υπουργείο Αιγαίου τις αναγκαίες τεχνικές διευκολύνσεις.

 

ε)ε) Η εποπτεία, η ηθική και υλική συμπαράσταση στα πολιτιστικά σωματεία ιδρύματα και πνευματικά κέντρα που βρίσκονται μέσα στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου, με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 εδάφιο α (περιπτώσεις α)α, β)β, γ)γ, δ)δ), εδάφιο β (περιπτώσεις α)α και γ)γ) προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977, σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

στ)στ) Η μελέτη, οργάνωση και εποπτεία ως και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, διεθνών ή μη και συναφών προς αυτά εκδηλώσεων, δηλαδή σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων, που συγκαλούνται στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου, με την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 εδάφιο γ (περιπτώσεις α)α, β)β, δ)δ, ε)ε, στ)στ, ζ)ζ, η)η, θ)θ, και ι)ι) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την ενίσχυση και ανάπτυξη των κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων κλασσικού αθλητισμού και ναυταθλητισμού και η ευθύνη για την ανάπτυξη αυτών στην περιοχή του Αιγαίου, σε συνεργασία και με την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1985 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΕΚ 28/Α/1985).

 

η)η) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τον απόδημο Ελληνισμό της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου γενικών επιλογών και πλαισίων, μέσα στα οποία οι αρμόδιοι φορείς της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου εφαρμόζουν την κυβερνητική πολιτική για τη νέα γενιά και τον απόδημο Ελληνισμό σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 1 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 140/1983 Οργάνωση Υπηρεσιών Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 61/Α/1983) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/1983 Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΦΕΚ 49/Α/1983) αντίστοιχα.

 

στ) Από το Υπουργείο Γεωργίας.

 

α)α) Η συμμετοχή του Υπουργείου στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων για τον πρωτογενή τομέα στα πλαίσια κατάρτισης των πενταετών και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, ως και η παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων στο γεωργικό τομέα (άρθρο 9 παράγραφος 2)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977, περί Οργανισμού Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 133/Α/1977).

 

β)β) Επεξεργασία και παρακολούθηση της εφαρμογής των ειδικών περιφερειακών προγραμμάτων για τη γεωργική ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (άρθρο 9 παράγραφος 2, β, α)α, γ)γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977 (ΦΕΚ 133/Α/1977)) και η εκπόνηση ειδικών μελετών Κλάδων παραγωγής και επί μέρους προϊόντων (άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980 (ΦΕΚ 252/Α/1980)).

 

γ)γ) Εξειδίκευση των κινήτρων γεωργικής ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της κάθε φορά εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής (άρθρο 9 παρ. 2, δ, αα προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977 (ΦΕΚ 133/Α/1977).

 

δ)δ) Η συγκέντρωση στοιχείων για την συντελεσθείσα κατά εποχή παραγωγή των φυτικών και ζωικών προϊόντων, καθώς και των αλιευτικών προϊόντων και τις σημειούμενες κάθε φορά ζημιές (άρθρο 3 παράγραφοι 3)α, περίπτωση 3 και 3)β περίπτωση 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980 (ΦΕΚ 252/Α/1980)).

 

ε)ε) Η σε συνεργασία με την ΕΣΥΕ ή άλλους συναρμόδιους φορείς κατάστρωση ετήσιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων διενέργειας απογραφών και δειγματοληπτικών ερευνών που αφορούν στον τομέα γεωργίας και η μέριμνα για την ταξινόμηση ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων (άρθρο 3 παράγραφοι 3, α περίπτωση 4 και 5 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977).

 

στ)στ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων. Ο υπολογισμός της ακαθάριστης φυτικής και ζωικής παραγωγής κατά περιοχή.

 

Η κατάρτιση ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων βάσει στοιχείων εισαγωγών εξαγωγών και κατανάλωσης (άρθρο 3 παράγραφος 3 περιπτώσεις 1, 3, 4 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

ζ)ζ) Η κατάρτιση προγραμμάτων μηχανογραφικής επεξεργασίας. Η μέριμνα για τη δημιουργία τράπεζας στοιχείων του γεωργικού τομέα (άρθρο 3 παράγραφος 3)δ περιπτώσεις 1 και 2 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

η)η) Η μέριμνα για την προβολή μέσω του τύπου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης και ειδικών εκδόσεων των γεωργικών προϊόντων (άρθρο 3 παράγραφος 3)ε του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

θ)θ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η διοχέτευση τους στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και άλλους φορείς (άρθρο 1 παράγραφος 3)α περίπτωση 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

ι)α)ι)α) Η διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για την εκτέλεση υδρολογικών (υδρογεωλογικών) γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και η εκτέλεση στα πλαίσια αυτών, των εργασιών για τις υδρευτικές ανάγκες (άρθρο 37 παράγραφος 2)α περίπτωση β)β, β περιπτώσεις α)α, γ)γ, γ περίπτωση α)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1977).

 

ι)β)ι)β) Η εκπόνηση προγραμμάτων από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας στον προϋπολογισμό του οποίου εντάσσονται, για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την προστασία, βελτίωση και ανάπτυξη αυτών στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο και η παρακολούθηση της εκτέλεσης τους (άρθρο 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 Αλιευτικός Κώδιξ (ΦΕΚ 27/Α/1970)) και άρθρο 8 παράγραφος 2)α περιπτώσεις α)α β)β, γ)γ, ε)ε, στ)στ, ζ)ζ, θ)θ, ι)ι, β περιπτώσεις ββ, η)η, γ περιπτώσεις β)β, γ)γ, δ)δ, ζ)ζ, η)η, θ)θ, δ περιπτώσεις γ)γ, ε)ε, στ)στ, ε περιπτώσεις στ)στ, η)η, θ)θ, ι)ι, ι)α)ι)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 915/1981 (ΦΕΚ 332/Α/1981).

 

γι)γ) Ο ορισμός ειδικότερων για την περιφέρεια μέτρων, για τους τρόπους, τα μέσα, τις εποχές και τις ζώνες αλιείας, με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970) τα οποία εκδίδονται με κοινή πρόταση των Υπουργών Αιγαίου και Γεωργίας.

 

ι)δ)ι)δ) Ο καθορισμός ειδικότερων, μέτρων, για την περιφέρειά του, ρύθμισης της μεταφοράς, συντήρησης, εμπορίας και μεταποίησης (βιομηχανοποίησης) των αλιευτικών προϊόντων (άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970), από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας.

 

ζ) Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

α)α) Ο χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και η θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (άρθρο 79 παράγραφος 6 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977).

 

β)β) Η αναστολή σε οικισμούς ή περιοχές αυτών κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης ή επισκευής προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων, ως και κάθε εργασία υποδομής του οικισμού όταν πρόκειται να συνταχθεί οριστική πολεοδομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμησης (άρθρο 79 παράγραφος 7 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973).

 

γ)γ) Ο χαρακτηρισμός τόπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος καθώς και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1469/1950 και άρθρο 1 περίπτωση α του προεδρικού διατάγματος 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

δ)δ) Η προστασία των τόπων που χαρακτηρίζονται ή έχουν ήδη χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικοί, καθώς και ο ορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (άρθρο 1 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος 161/1984).

 

η) Από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

α)α) Η μελέτη γενικά της μεταποιητικής δραστηριότητας για την εντόπιση των Κλάδων που προσφέρονται για ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η χάραξη στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που χαράζει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, πολιτικής βιοτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής του Αιγαίου και η συνεργασία με τις βιοτεχνικές οργανώσεις για κάθε θέμα που αφορά στην πολιτική αυτή, καθώς και η πρόταση καθιέρωσης ειδικών κινήτρων και λήψης μέτρων προστασίας της βιοτεχνίας αυτής. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση από τον ΕΟΜΜΕΧ προγραμμάτων δραστηριότητάς του, καθώς και ο έλεγχος και παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών (άρθρο 10 παράγραφος 2, α, β και γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979)).

 

β)β) Η διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση γενικά των εγχώριων πρώτων υλών της περιοχής Αιγαίου (άρθρου 3)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979) και ειδικότερα του ορυκτού πλούτου (άρθρο 16 παράγραφοι 2)α και β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 των υδάτινων πόρων και ήπιων μορφών ενεργείας (άρθρο 26 παράγραφος 2)δ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979).

 

γ)γ) Η κατάρτιση στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας ειδικότερων για την περιφέρειά του μελετών και προγραμμάτων για την βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική και ενεργειακή δραστηριότητα, προς επίτευξη ευνοϊκότερων συνθηκών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών και η μέριμνα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών (άρθρο 29 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979).

 

δ)δ) Η σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), έγκριση από κοινού με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της εκτέλεσης προγραμμάτων, έργων και μελετών, η προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού, η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, καθώς και της μελέτης και εκτέλεσης δημοσίων έργων που γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογίας, με απευθείας ανάθεση, κατ' εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση δημοσίων έργων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των 15.000.000 δραχμών.

 

ε)ε) Οι αρμοδιότητες οι σχετικές με συνέδρια θετικών, τεχνικών και ιατρικών επιστημών που υπάγονται στο χώρο του Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/1983 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Έρευνας και Τεχνολογίας).

 

θ) Από το Υπουργείο Εμπορίου.

 

α)α Η μέριμνα για την οργάνωση εκθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα γεωργικών και μεταποιητικών προϊόντων Αιγαίου (άρθρο 9 παράγραφος 2, α περιπτώσεις 2 και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976 (ΦΕΚ 224/Α/1976)).

 

β)β) Η διάθεση κρατικών εφοδίων προς κάλυψη των επιτόπιων αναγκών (άρθρο 22 παράγραφος 2, γ περίπτωση 3, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976 (ΦΕΚ 224/Α/1976)).

 

γ)γ) Η αρμοδιότητα του άρθρου 5 παράγραφος 12 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 356/1971 που εξακολουθεί παράλληλα να ασκείται και από το Υπουργείο Εμπορίου.

 

ι)α) Από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Η κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών με προγράμματα δρομολόγησης των απαιτουμένων πλοίων και η ρύθμιση θεμάτων ακτοπλοΐας, που προβλέπονται στα άρθρα 164 έως 180Α του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), εφόσον αφορούν ελληνικά πλοία, τα οποία εκτελούν δρομολόγια ή μεταξύ λιμένων της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου ή μεταξύ λιμένων της περιφέρειας αυτής και λιμένων της υπόλοιπης Ελλάδας.

 

Για την έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν τα παραπάνω θέματα απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Ειδικά, προκειμένου για πλοία που εκτελούν δρομολόγια από ή προς λιμένες, που βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Ευβοίας ή Φθιώτιδας, οι παραπάνω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, οι σχετικές όμως διοικητικές πράξεις εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 326/2000 (ΦΕΚ 267/Α/2000), με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 294/1986 (ΦΕΚ 130/Α/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.