Προεδρικό διάταγμα 337/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασίες κατάταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χορήγηση του ειδικού σήματος ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων για μία από τις κατά τα προηγούμενα άρθρα κατηγορίες κλειδιών, πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των στοιχείων του οικοπέδου/γηπέδου, του κτιρίου, του εξοπλισμού και της λειτουργίας τους από τις καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

2. Ο έλεγχος των στοιχείων του οικοπέδου/ γηπέδου και του κτιρίου πραγματοποιείται με την κατάθεση στις ως άνω υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει εις τριπλούν:

 

α. Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 έως 1:25000, όπου να φαίνεται η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου, σημειωμένη με κόκκινο και η σχέση του με δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές (εκκλησία, πλατεία, παραλία αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο / γήπεδο κ.λ.π.) και η οδός προσπέλασης και το πλάτος της καθώς και η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό (για τα εκτός πόλεων και οικισμών ΕΔ και Δ)

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη της 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα όριά του, οι γωνίες με κεφαλαία γράμματα, ο προσανατολισμός και η οδός προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός της οδού, υψομετρικές καμπύλες και υψόμετρα της οδού προσπέλασης. Στο διάγραμμα θα αναγράφονται επίσης ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι ισχύοντες κατά την ανέγερση του κτιρίου όροι δόμησης, θα σημειώνονται τα υφιστάμενα κτίσματα και το τυχόν εναπομένον οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, το εμβαδόν του οικοπέδου / γηπέδου και οι επιτρεπόμενες κατά τους όρους δόμησης επιφάνειες και οι πραγματοποιηθείσες. Αν το κτίριο δεν είναι υφιστάμενο, αναγράφονται οι ισχύοντες κατά την υποβολή του φακέλου όροι δόμησης.

 

γ. Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του ακινήτου από διαφορετικά σημεία λήψης, με σημειωμένο με κόκκινο το περίγραμμά του καθώς και την οδό προσπέλασης.

 

δ. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 και συγκεκριμένα σχέδια όψεων (4), κατόψεων (με σημείωση των πλήρων διαστάσεων, εμβαδών των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των χώρων) και τομών (2)

 

ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου / γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:200 με τα κτίσματα και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

 

στ. Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τη θέση του οικοπέδου/γηπέδου, έκταση σε m2, την υπάρχουσα υποδομή αναλυτικά (προσπέλαση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνική σύνδεση), περιγραφή παραλίας και περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ζ. Σε περίπτωση, που το κτίριο για το οποίο ζητείται η κατάταξη και η λήψη του ειδικού σήματος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού είναι υφιστάμενο κατά την υποβολή του φακέλου, αντί των αρχιτεκτονικών σχεδίων του εδαφίου δ της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται οικοδομική άδεια καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας θεωρημένα από το οικείο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Σε περίπτωση κτιρίου, που δεν ανεγέρθηκε βάσει νόμιμης πολεοδομικής άδειας, αλλά νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων με βάση σχετικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, αντί της άδειας υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και τα σχέδια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η νομιμοποίηση, θεωρημένα της από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, καθώς και η έγκριση αλλαγής χρήσης του κτιρίου σε κατοικία, εφόσον αυτό απαιτείται.

 

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού της οικείας ειδικότητας ή άλλου επαγγελματία δικαιούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις να υπογράφει αντίστοιχα σχέδια. Επί πλέον, το τοπογραφικό διάγραμμα θα φέρει θεώρηση του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (ΤΠ και ΠΕ), που θα αναφέρεται στην ακρίβεια των δηλούμενων όρων δόμησης, των υφισταμένων κτισμάτων και του εναπομένοντος οικοδομήσιμου τμήματος και των επιτρεπόμενων και πραγματοποιηθεισών επιφανειών. Ως επιτρεπόμενη επιφάνεια νοείται η νόμιμη εκμετάλλευση του οικοπέδου / γηπέδου σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που ίσχυαν κατά την ανέγερσή του. Η θεώρηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών πριν την κατάθεση του φακέλου.

 

4. Ο φάκελος συνοδεύεται με αίτηση του επιχειρηματία, η οποία περιέχει πλήρη στοιχεία του, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, και εφόσον ο επιχειρηματίας δεν τυγχάνει και κύριος του ακινήτου, πλήρη στοιχεία του κυρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση συνοδεύεται και από επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ή της σύμβασης, βάσει των οποίων ο επιχειρηματίας έχει την εκμετάλλευση του ακινήτου. Ακόμη ο φάκελος συνοδεύεται από:

 

α. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του επιχειρηματία Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων ή Μικτής Μορφής, στην οποία θα δηλώνεται η βούλησή του να χρησιμοποιεί ή όχι τους χώρους καθιστικού των διαμερισμάτων και ως υπνοδωμάτια και κατά συνέπεια να επιτρέπει τη διανυκτέρευση πελατών στους χώρους αυτούς. Ο επιχειρηματίας δύναται να δηλώσει, είτε ότι θα εκμισθώνει κλίνες σε όλους τους χώρους καθιστικού, είτε ότι δεν θα εκμισθώνει καμία κλίνη σε καθιστικό, είτε να δηλώσει σε ποια εκ των διαμερισμάτων του καταλύματος θα εκμισθώνει κλίνες και τον αριθμό των κλινών ανά συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η συνολική νόμιμη δυναμικότητα του καταλύματος εξάγεται με βάση τη δήλωση αυτή. Τυχόν εκμίσθωση κλινών σε χώρους καθιστικού καθ' υπέρβαση των κλινών, που δηλώθηκαν, συνιστά εκμίσθωση καταλύματος χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας και τιμωρείται με της κυρώσεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2741/1999).

β. Παράβολο υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

γ. Παράβολο υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού.

 

5. Μετά τη θεώρηση των στοιχείων του φακέλου και την κατ' αρχήν διαπίστωση της κατηγορίας κλειδιών, στην οποία είναι δυνατόν να καταταγεί η συγκεκριμένη μονάδα ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, με βάση τα κριτήρια, που αφορούν το οικόπεδο/γήπεδο και το κτίριο, ακολουθεί ο έλεγχος του εξοπλισμού και της συνδρομής των λοιπών λειτουργικών κριτηρίων (υποχρεωτικών και βαθμολογούμενων) από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και συντάσσεται σχετική αιτιολογημένη έκθεση επιθεώρησης, στην οποία καταγράφεται αναλυτικά και συνολικά η βαθμολογία του καταλύματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 2 και 3 του παρόντος. Το κατάλυμα δεν βαθμολογείται, εάν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

6. Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων, η αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εκδίδει το ειδικό σήμα λειτουργίας του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993, κατατάσσοντας συγχρόνως το κατάλυμα σε μία από τις δια του παρόντος προβλεπόμενες κατηγορίες κλειδιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.