Προεδρικό διάταγμα 358/86 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Βόρειας, Ελλάδας αποτελεί το επιτελικό όργανο για την άσκηση, ενεργοποίηση και εναρμόνιση της Κυβερνητικής πολιτικής στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.

 

2. Ειδικότερα:

 

α. Είναι συναρμόδιο όσον αφορά την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων που αφορούν την Βόρεια Ελλάδα και τα οποία εκπονούν οι υπηρεσίες των Υπουργείων, εκτός των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, καθώς και οι φορείς του δημοσίου τομέα, εκτός εκείνων που εποπτεύονται από τα προαναφερόμενα δύο Υπουργεία.

 

Εναρμονίζει τα επί μέρους προγράμματα και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

 

β. Συγκεντρώνει, μελετά και γενικά επεξεργάζεται στοιχεία για την κατάρτιση προγραμμάτων, που αφορούν την περιφέρειά του και εκτελεί με βάση τα προγράμματα αυτά τα αντίστοιχα έργα, με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και του τουρισμού, την προβολή της εθνικής κληρονομίας και γενικά την προώθηση της οικονομικής κοινωνικής πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της περιφέρειάς του. Καταρτίζει, εισηγείται και γνωμοδοτεί για μεσοπρόθεσμα ή μακροχρόνια προγράμματα του βορειοελλαδικού χώρου, προκειμένου να ενταχθούν στα πενταετή προγράμματα ανάπτυξης της χώρας, ύστερα από αμοιβαία ενημέρωση των αρμοδίων Υπουργείων.

 

γ. Αναθέτει την εκπόνηση τοπικών, κλαδικών, ειδικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων και μελετών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

δ. Παρακολουθεί τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και κάθε άλλο θέμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχει σχέση με την περιοχή αυτή και εισηγείται προγράμματα προς χρηματοδότηση από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

ε. Συνεργάζεται με τα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα λοιπά ερευνητικά ιδρύματα για την αξιοποίηση της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στη γενικότερη ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας.

 

στ. Συμβάλλει και παρακολουθεί τη δημιουργική ανάπτυξη των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών που προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή και εκπροσώπηση.

 

ζ. Μεριμνά για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και γεωγραφική επανένταξη των παλιννοστούντων αποδήμων.

 

η. Αναπτύσσει σχέσεις με οργανώσεις ομογενών που έλκουν την καταγωγή τους από την Βόρεια Ελλάδα. Αξιοποιεί τις σχέσεις αυτές για την παροχή ενημέρωσης και προώθησης γενικότερων εθνικών και οικονομικών επιλογών.

 

θ. Αναδεικνύει και προβάλλει την βορειοελλαδίτικη πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, όπως διαμορφώθηκε από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα, ως αδιάσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού, εποπτεύει και ελέγχει την εξέλιξη του προγράμματος έργων, πολιτιστικής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και εισηγείται την τροποποίησή του.

 

Καταρτίζει προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και έργων στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ι. Από τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 140/1983 (ΦΕΚ 61/Α/1983) ασκεί τις ακόλουθες:

 

Παρακολουθεί την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τον απόδημο Ελληνισμό της περιφέρειας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και εκπονεί μελέτες και διεξάγει έρευνες για τον καθορισμό των γενικών επιλογών μέσα στις οποίες οι αρμόδιοι φορείς της περιφέρειας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας εφαρμόζουν την Κυβερνητική Πολιτική για τη νέα γενιά σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ι)α. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.

 

ι)β. Μελετά και εισηγείται στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα τα αναγκαία θεσμικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό την ασφάλεια της περιφέρεια και την ισορρόπηση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας οικονομική κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξή της.

 

ι)γ. Συντονίζει τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία και την ασφάλεια του βορειοελλαδίτικου χώρου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καθ' ύλην Υπουργεία.

 

ι)δ. Ενημερώνει στην περιοχή της αρμοδιότητάς του τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνεργάζεται με αυτά.

 

ι)ε. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τα άλλα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα ή τους αρμόδιους καθ' ύλην Υπουργούς νέες μεθόδους οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του βορειοελλαδίτικου χώρου.

 

ι)στ. Αξιολογεί με βάση τα στοιχεία και τα συμπεράσματα των προκαταρκτικών μελετών, τα προς εκτέλεση έργα, στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

 

ι)ζ. Καταρτίζει σχέδια χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης κάθε φάσης των έργων (οριστική μελέτη, απαλλοτρίωση, κατασκευή) και της σύνθεσής τους, για την κατάρτιση μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων.

 

Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων κατασκευής και συντηρήσεως συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Μεριμνά για την αναθεώρηση των προγραμμάτων αυτών και για την εναρμόνιση και το συντονισμό τος προς τα προγράμματα συναφών έργων άλλων φορέων.

 

ι)η. Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία απαλλοτριώσεως για τα προς εκτέλεση έργα με σκοπό το χρονικό προγραμματισμό των κατασκευών τους.

 

ι)θ. Μεριμνά μετά την έγκριση των ετησίων προγραμμάτων για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων και των μελετών που περιλαμβάνονται σ' αυτά και παρακολουθεί τη διάθεση των δαπανών.

 

κ. Παρακολουθεί την πορεία εκπόνησης των μελετών και εκτέλεσης των έργων και συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία. Διατυπώνει προτάσεις για τις αναγκαίες κατ' έτος πιστώσεις των εκτελούμενων έργων και των εκπονούμενων μελετών και εισηγείται την ενδεδειγμένη αναθεώρηση του εκτελούμενου προγράμματος. Συντάσσει απολογισμούς της εξέλιξης του προγράμματος.

 

κ)α. Εξειδικεύει και προσαρμόζει τα μέτρα αγροτικής πολιτικής, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ιδιαιτερότητες της Βόρειας Ελλάδας.

 

κ)β. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των συνεταιριστικών οργανώσεων, με κύριο στόχο την προώθηση πρότυπων συνεταιριστικών δραστηριοτήτων.

 

κ)γ. Αξιοποιεί τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού.

 

κ)δ. Συντονίζει τις περιφερειακές υπηρεσίες Δημοσίων Έργων που βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, συμβάλλει στην κατάρτιση των προ γραμμάτων κατασκευής όλων των έργων στον βορειοελλαδικό χώρο και διατυπώνει προτάσεις για τις αναγκαίες κατ' έτος πιστώσεις των εκτελούμενων έργων και εκπονούμενων μελετών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται χωρίς να παραβλάπονται εκείνες των περιφερειακών κρατικών οργάνων, και ιδίως των νομαρχών, ή οι αρμοδιότητες ελέγχου των κεντρικών οργάνων των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργείων πάνω στα όργανα αυτά.

 

Όλες όμως οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων (εκτός από αυτές των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης) και τα νομικά πρόσωπα.

 

Του δημοσίου τομέα ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Κράτος εκτός από αυτά που εποπτεύονται από τα πιο πάνω Υπουργεία και εδρεύουν στην περιοχή της εδαφικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας υποχρεούνται να υποβάλλουν σ' αυτό κάθε μελέτη ή πρόγραμμα που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των οργανισμών των αντίστοιχων Υπουργείων και των παραπάνω νομικών προσώπων υποβάλλουν σ' αυτά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.