Προεδρικό διάταγμα 358/86 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παρακάτω αρμοδιότητες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, περιέρχονται στο Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, εφ' όσον έχουν ως αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την περιοχή της αρμοδιότητάς του.

 

α. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

α)α. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 39 παράγραφος 2, α και β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 816/1977 (ΦΕΚ 261/Α/1977) ασκεί τις ακόλουθες, σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Τη χάραξη της πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης της περιφέρειας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και την κατάρτιση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής της.

 

β)β. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 40 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 816/1977 ασκεί τις ακόλουθες: Την παρακολούθηση και το συντονισμό της εκτέλεσης των έργων, που είναι ενταγμένα στα προγράμματα της περιφέρειάς του.

 

γ)γ. Η σύσταση και η συγκρότηση περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985) για το χώρο της αρμοδιότητάς του σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

δ)δ. Η έγκριση της υπαγωγής παραγωγικών επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους 1262/1982 και 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α/1983) καθώς και της επιδότησης και επιχορήγησής τους, σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

ε)ε. Η εποπτεία επί του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε ότι αφορά την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων της αρμοδιότητάς τους, καθώς και ο έλεγχος και η παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών (άρθρο 4 παράγραφος 13)δ. του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 431/1985 (ΦΕΚ 149/Α/1985).

 

β. Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

α)α. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 18 παράγραφος 2 εδάφιο γ και 36 παράγραφος 1 εδάφιο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α/1976) ασκεί τις ακόλουθες:

 

Την οργάνωση γυμναστικών, αθλητικών, δραστηριοτήτων και αθλητικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας και τη διακίνηση, με δανεισμό, εκπαιδευτικών ταινιών.

 

β)β. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 παράγραφος 1 και 2 του νόμου [Ν] 817/1978 (ΦΕΚ 170/Α/1978) ασκεί τις ακόλουθες:

 

Τη μέριμνα για τη βράβευση μαθητικών λογοτεχνικών έργων και την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία της περιφέρειας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

 

γ. Από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

α)α. Η Χρηματοδότηση έργων του προγράμματος πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

β)β. Η Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και η εκτέλεση έργων πολιτιστικής ανάπτυξης.

 

γ)γ. Η παρακολούθηση, μελέτη και λήψη μέτρων για την προώθηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και μέσω αυτών στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής Βόρειας Ελλάδας. Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ελληνικών γραμμάτων στην περιοχή αυτή με βραβεύσεις, χορηγίες και άλλα μέσα (άρθρο 18 παράγραφος 2 εδάφιο α περιπτώσεις α)α και γ)γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 (ΦΕΚ 320/Α/1977)).

 

δ)δ. Η παρακολούθηση, μελέτη και λήψη μέτρων για την προώθηση γενικά των θεμάτων που αναφέρονται στην ενίσχυση και ανάπτυξη των καλών τεχνών στην περιοχή Βόρειας Ελλάδας με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 εδάφιο α (περιπτώσεις α)α, β)β, γ)γ, δ)δ, ζ)ζ, η)η, θ)θ), εδάφιο γ (περιπτώσεις α)α, β)β, γ)γ, δ)δ, ε)ε, θ)θ, και ι)α)ι)α), εδάφιο δ (περιπτώσεις α)α, β)β,γ)γ και δ)δ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

ε)ε. Η συγκέντρωση, διατήρηση και προβολή γενικά των στοιχείων λαϊκού πολιτισμού της παραπάνω περιοχής με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 εδάφιο α και β (περιπτώσεις α)α, β)β, δ)δ, ε)ε) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

στ)στ. Η εποπτεία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας (νομοθετικό διάταγμα 406/1970 άρθρο 1 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 9/Α/1970)).

 

ζ)ζ) Η μελέτη, οργάνωση και εποπτεία εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 εδάφιο β (περιπτώσεις β)β, γ)γ, δ)δ) και εδάφιο γ (περιπτώσεις β)β και γ)γ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

η)η. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 22 παράγραφος 2 εδάφιο α (περιπτώσεις α)α, β)β, γ)γ και δ)δ) και εδάφιο β (περιπτώσεις α)α και γ)γ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 941/1977 ασκεί τις ακόλουθες σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού:

 

Την εποπτεία και την ηθική και υλική συμπαράσταση στα ιδρύματα και πνευματικά κέντρα που εδρεύουν μέσα στην περιφέρεια του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

 

θ)θ. Η εποπτεία και η ηθική και υλική συμπαράσταση στα πολιτιστικά σωματεία της Βόρειας Ελλάδας.

 

ι)ι. Η μελέτη, οργάνωση και εποπτεία ως και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, διεθνών ή μη και συναφών προς αυτά εκδηλώσεων ήτοι σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων, που συγκαλούνται στην περιφέρεια του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας, με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 εδάφιο γ (περιπτώσεις α)α, β)β, δ)δ, ε)ε, στ)στ, ζ)ζ, η)η, θ)θ και ι)ι)) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ]  941/1977 σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

ι)α)ι)α. Η εποπτεία των κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων κλασσικού αθλητισμού και η ευθύνη για την ανάπτυξη αυτού στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας σε συνεργασία και με την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1985 (ΦΕΚ 28/Α/1985).

 

δ. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

α)α. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) ασκεί τις ακόλουθες:

 

Το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και τη θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

β)β. Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 ασκεί τις ακόλουθες: Την αναστολή σε οικισμούς ή περιοχές τους κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης ή επισκευής προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων καθώς και κάθε εργασίας υποδομής του οικισμού, όταν πρόκειται να συνταχθεί οριστική πολεοδομική μελέτη ή και ειδικός κανονισμός δόμησης.

 

γ)γ. Ο χαρακτηρισμός τόπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους και η έγκριση για ανέγερση οικοδομημάτων στους τόπους αυτούς, με εξαίρεση τους ιστορικούς και τους αρχαιολογικούς (άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου [Ν] 1469/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950) και άρθρο 1 περιπτώσεις α και β του προεδρικού διατάγματος 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984)).

 

δ)δ. Η προστασία των τόπων που χαρακτηρίζονται ή έχουν χαρακτηρισθεί ήδη από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικού, καθώς και ο ορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (άρθρο 1 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος 161/1984).

 

ε)ε. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Οργανισμού αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 787/1970 άρθρο 1 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 292/Α/1970)) και του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης αναγκαστικός νόμος [Ν] 1563/1939 άρθρο 1 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 15/Α/1939)).

 

ε. Από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

α)α. Η κατάρτιση στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικότερων για την περιφέρειά του μελετών και προγραμμάτων για την βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική και ενεργειακή δραστηριότητα, προς επίτευξη ευνοϊκότερων συνθηκών ανάπτυξης και δραστηριοτήτων αυτών και η μέριμνα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών (άρθρο 29 παράγραφος 2 περίπτωση α εδάφιο πρώτο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979).

 

β)β. Η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) από κοινού με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της εκτέλεσης προγραμμάτων, έργων και μελετών ή προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού, η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών καθώς και η μελέτη και η εκτέλεση δημοσίων έργων, που γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογίας, με απευθείας ανάθεση, κατ' εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση δημοσίων έργων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των 15.000.000 δραχμών ή το εκάστοτε οριζόμενο με τις προβλεπόμενες από το τελευταίο εδάφιο της προαναφερόμενης διάταξης υπουργικές αποφάσεις.

 

γ)γ. Η οργάνωση συνεδρίων, θετικών, τεχνικών και ιατρικών επιστημών που υπάγονται στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/1983 (ΦΕΚ 24/Α/1983)).

 

στ. Από το Υπουργείο Εμπορίου.

 

Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 9 παράγραφος 2Α περιπτώσεις 2 και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976 (ΦΕΚ 224/Α/1976) ασκεί τις ακόλουθες:

 

Τη μέριμνα για την οργάνωση εκθέσεων γεωργικών και μεταποιητικών προϊόντων Βόρειας Ελλάδας, πέρα από αυτές που οργανώνονται στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.