Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ποινές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ποινές που επιβάλλονται για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι εξής:

 

α) Επίπληξη

β) Αποβολή από ένα μάθημα μέχρι 8 ώρες

γ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι 3 μέρες,

δ) Αποβολή από όλα τα μαθήματα μέχρι 1 μήνα,

ε) Αποβολή από τη Σχολή για ολόκληρο το σχολικό έτος,

στ) Αποβολή οριστική από τη Σχολή,

ζ) Αποβολή οριστική από όλες τις Σχολές του Κράτους.

 

2. Οι ποινές του στοιχείου α' επιβάλλονται από το Διευθυντή της Σχολής, των στοιχείων β έως και δ από το Σύλλογο των Καθηγητών και των στοιχείων ε, στ και ζ από τον Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, μετά από πρόταση του Συλλόγου των Καθηγητών.

 

3. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών δύναται να τροποποιήσει τις ποινές των παραγράφων ε, στ και ζ επιεικέστερα μετά από στοιχεία που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους.

 

4. Οι ποινές των στοιχείων α έως και δ της παραγράφου 1 επιβάλλονται ύστερα από κλήση του διωκομένου για παροχή εξηγήσεων, των δε στοιχείων ε, στ και ζ ύστερα από έγγραφη κλήση σε απολογία, από το σύλλογο των Καθηγητών.

 

Ο Σύλλογος των Καθηγητών δύναται, μετά παρέλευση έτους, να διαγράψει τις πειθαρχικές ποινές που ο ίδιος ή ο Διευθυντής της Σχολής έχει επιβάλει σε σπουδαστή αν στο μεταξύ επέδειξε άριστη διαγωγή.

 

5. Οι ποινές των στοιχείων ε' και στ' επιβάλλονται, όταν ο σπουδαστής επιδεικνύει ιδιαζόντως κακή συμπεριφορά εντός της Σχολής, κατ' επανάληψη, ή παρεμποδίζει με βίαια μέσα τη λειτουργία της Σχολής, ή χρησιμοποιεί τη σπουδαστική του ιδιότητα για δυσφήμηση αυτής.

 

Η ποινή του στοιχείου ζ' δύναται να επιβληθεί μόνον εφόσον ο σπουδαστής έχει τιμωρηθεί με τις ποινές των στοιχείων ε ή στ 3 τουλάχιστον φορές συνολικά.

 

6. Οι απουσίες που γίνονται κατά την περίοδο της αποβολής προσμετρούνται στις λοιπές, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απουσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.