Προεδρικό διάταγμα 378/87

ΠΔ 378/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 378/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό, (ΦΕΚ 168/Α/1987), 17-09-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 072.2/7/Φ/1564 (ΦΕΚ 784/Β/1986) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εθνικής Άμυνας για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας.

 

3. Τις αριθμόν 587/1986 και 120/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία

Άρθρο 3: Προϊστάμενη Αρχή

Άρθρο 4: Επιβλέποντες Έργων

Άρθρο 5: Τεχνικά Συμβούλια

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 7: Εγκρίσεις Προτύπων Συμβατικών Τευχών

Άρθρο 8: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

Άρθρο 9: Επιτροπές Εισήγησης για ανάθεση

Άρθρο 10: Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων

Άρθρο 11: Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Άρθρο 12: Έργα Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου - Οχύρωσης - Απόρρητα

Άρθρο 13: Παραβίαση εχεμύθειας

Άρθρο 14: Επιθεώρηση έργων Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου - Οχύρωσης - Απόρρητα

Άρθρο 15: Απόδοση δαπανών έργων

Άρθρο 16: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 17: Εκτέλεση Μικρών Έργων από μη Κατασκευαστικές Μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Απολογιστικά)

Άρθρο 18

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-09-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.