Προεδρικό διάταγμα 379/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου με διετή θητεία και αποτελείται από:

 

α) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τεχνικός διπλωματούχος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι τεχνικός μπορεί να ορισθεί με την απόφαση συγκρότησης τεχνικός υπάλληλος των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου διπλωματούχος Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

β)Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

δ) Ένα Τεχνικό Υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργεια και Τεχνολογίας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α η Β που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ε) Ένα δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.

 

2. Με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρος ορίζεται ένας από τα υπό στοιχεία (α) ή (β) μέλη, που σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το άλλο μέλος.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

5. Τα θέματα εισηγούνται στο Συμβούλιο, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος .Οι εισηγητές συμμετέχουν χωρίς ψήφο.

 

6. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

7. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

8. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα. Επίσης για θέματα έγκρισης συγκριτικών πινάκων, παρατάσεων προθεσμιών, πρωτοκόλλων νέων τιμών, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.