Προεδρικό διάταγμα 38/96 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 2 ,5 και 6 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο (η οποία αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας του συνεργείου για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του) επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζονται από τον Προϊστάμενό της, μεταβαίνει επί τόπου και προβαίνει στη σφράγιση της κυρίας εισόδου του συνεργείου. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, στην επιτροπή συμμετέχει και ένα αστυνομικό όργανο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Αστυνομικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.

 

5. Αποσφράγιση συνεργείου (μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή αυτού, που υποβάλλεται στην Αρχή που εξέδωσε την απόφαση σφράγισης) γίνεται από υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτής, μετά από προηγούμενη σχετική πράξη αποσφράγισης που εκδίδεται από την ίδια αρχή που είχε εκδώσει την απόφαση σφράγισης. Η πράξη αποσφράγισης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Αστυνομική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.

 

6. Μετά το τέλος της αποσφράγισης (η οποία πραγματοποιείται με αποκοπή του γαλβανισμένου σύρματος), συντάσσεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό αποσφράγισης που υπογράφεται από τον υπάλληλο που αποσφράγισε το συνεργείο και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της επόμενης από την αποσφράγιση ημέρας στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την απόφαση αποσφράγισης, ενώ το άλλο αντίτυπο κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.